NEE tegen TTIP


1 oktober 2015

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 30 september 2015,

Constaterende dat:

- Er reeds vanaf 2013 een gebrek aan transparantie bestaat in de onderhandelingen rondom het TTIP- verdrag en dat er ook in Groningen maatschappelijke onrust heerst over dit verdrag,

- Dit verdrag een mechanisme omvat waarbij geschillen tussen investeerders en staten buiten de rechterlijke macht om beslecht kunnen worden;

- Overheden (ook lokale) zouden daarbij direct overgeleverd kunnen worden aan de zakenadvocaten van particuliere ondernemingen, hetgeen kan betekenen dat alle regelgeving (sociaal, gezondheid, voedsel, milieu of technologie) die door de Nederlandse overheid wordt goedgekeurd, aangevallen zou kunnen worden door private bedrijven, die vinden dat deze regelgeving hun toekomstige winsten in het gedrang zal brengen;

- De rechten en de gezondheid van onder andere werknemers ernstig wordt bedreigd door dit verdrag, o.a. verschillende regelgeving over gifstoffen en arbeidsvoorwaarden in de VS en Europa;

Overwegende dat:

- Het TTIP-verdrag een bedreiging vormt voor de lokale democratie in Groningen en schadelijk is voor lokale regels omtrent sociale normen, arbeidsvoorwaarden, milieu, economie, gezondheid, landbouw, cultuur;

- De gemeenteraad van Groningen de sociale, gezondheids- en milieunormen die binnen de EU gelden en het respect ervoor door de Europese en buitenlandse ondernemingen op de Europese markt willen waarborgen,

- De gemeenteraad van Groningenhet belangrijk vindt om niet af te wachten, maar juist nu het TTIP-verdrag nog niet vaststaat/aangenomen is, ons standpunt in te nemen en uit te dragen,

Spreekt uit:

- Nee te zeggen tegen TTIP en zich uit te roepen als een TTIP vrije gemeente;

Verzoekt de griffie:

- Dit standpunt over te brengen aan de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Tweede Kamer, Europese Commissie, Raad van Ministers van de EU en Europees Parlement,

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PartijvoordeDierenenSP

Tegen

GroenLinks, StudentenStad, Stadspartij, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, PartijvandeArbeid

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer