Motie Weet wat je eet


6 juli 2016

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 6 juli 2016, besprekende
de voorjaarsnota 2016,

Constaterende dat:

  • Een klimaatneutrale gemeente een gemeente is die geen negatieve invloed uitoefent op het klimaat bij álle activiteiten die zich afspelen op haar grondgebied.
  • De productie van dierlijke eiwitten grote negatieve gevolgen heeft voor mensen in ontwikkelingslanden en hun leefmilieu, dieren en uiteindelijk ook op onze eigen leefomgeving en ons klimaat.
  • We hier invloed op kunnen uitoefenen door een bewuste keuze te maken in het voedsel dat wij tot ons nemen.
  • Op 28 november 2012 de gemeenteraad van Groningen unaniem akkoord is gegaan met de voedselvisie Groningen groeit gezond waarin duurzaamheidsdoelstellingen in het kader van voedselvoorziening zijn opgenomen en uitgedacht.
  • Dit o.a. al geleid heeft tot mooie projecten als de Eetbare Stad.

Overwegende dat:

  • Dat voedselvoorziening een continue bewegend proces is, waarin rekening moet worden gehouden met voortschrijdende kennis en inzichten op het gebied van effecten voor milieu en leefomgeving .
  • Er wereldwijd steeds meer nadruk en aandacht komt voor de schadelijke effect en van vleesconsumptie en -productie.
  • Dit accent in de voedselvisie onderbelicht blijft, terwijl daarnaast de voedselvisie in de begroting geen expliciet deel uitmaakt van de duurzaamheidsambities.

Verzoekt het college:

  • De voedselvisie Groningen groeit gezond verder uit te werken volgens de laatste inzichten omtrent duurzaamheidsdoelstellingen, met daarin een volgens die inzichten gepaste nadruk op een meer plantaardige samenleving.
  • De voedselvisie ook meete nemen in de duurzaamheidsambitie voor de volgende begroting.

En gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder
Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

NEE tegen TTIP

Lees verder

Motie Werk aan de kledingwinkel

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer