Zet tuin op de kaart


26 november 2014

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 26 november 2014, besprekende bestemminsplan binnenstad

Constaterende dat:

- Het ontwerpbestemmingsplan Binnenstad onderscheid maakt tussen Groen en Tuin;
- Niet alle tuinen de aanduiding Groen of Tuin hebben gekregen;
- Dit plan toestaat deze percelen volledig te bebouwen tot één bouwlaag;

Overwegende dat:

- Groen belangrijk is voor de leefomgeving en het welbevinden van mensen en dieren, zoals erkend wordt in de toelichting op de planregels;
- Door bouw toe te staan op percelen, die niet de aanduiding Groen of Tuin hebben op de plankaart, maar wel als zodanig in functie waren, ecologisch waardevol en monumentaal groen bedreigd kan worden;
- Bescherming van uitzicht hiermee teniet kan worden gedaan;
- Dit tevens kan leiden tot vergroting van het verharde oppervlak en daarmee verminderde infiltratie van hemelwater, hetgeen niet strookt met het waterbeleid zoals verwoord in Waterwerk;


Verzoekt het college

- Bij het verstrekken van een bouwvergunning voor percelen die niet als Tuin of Groen vermeld staan op de kaart, maar wel in de praktijk een dergelijke functie vervullen, actief te adviseren over het plaatsen van groene daken ter plaatse;
- Het plaatsen van groene daken als compensatie voor verlies aan stadsgroen (waaronder bomen) nadrukkelijk te stimuleren, wanneer groencompensatie niet anderszins mogelijk is

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

D66, GL, PvdD, PvdA, ChristenUnie, Stadspartij, Student&Stad, SP, CDA

Tegen

VVD

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer