Voed duur­zaamheid


12 november 2014

Motie voed duurzaamheid

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 12 november 2014, besprekende de gemeentebegroting 2015

Constaterende dat:

Duurzaamheid een belangrijk thema is binnen de gemeente, waarbij diverse ‘sporen gelden, met bijbehorende doelstellingen;
Op het gebied van voeding duurzaamheid wordt vertaald naar met name het Fair Trade-label en niet naar de verschillende soorten voedingsmiddelen en hun ecologische voetafdruk;
Gezonde voeding eveneens een belangrijk thema is, in het kader van volksgezondheid;

Overwegende dat:

Het verschil in ecologische belasting tussen plantaardige en dierlijke voedingsmiddelen erg groot is;
VU Amsterdam bijvoorbeeld berekende dat wanneer iedere Nederlander 1 dag in de week plantaardig zou eten, dit een even grote besparing in CO2 uitstoot betekent als wanneer er 1.000.000 auto’s van de weg gehaald worden;
Het aanbod voor mensen die wensen een plantaardige maaltijd te nuttigen in Stad, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als daarbuiten, zeer beperkt is;
Voorlichting over plantaardig eten en het faciliteren ervan, bij kan dragen aan de verduurzamen van het menselijk voedingspatroon;
Verduurzamen verder gaat dan de gemeentegrenzen;

Verzoekt het college

Voortaan in de begroting en gemeenterekening in het hoofdstuk ‘duurzaamheid’ ook aandacht te besteden aan consumptie van voedsel met een zo klein mogelijke ecologische belasting;
Hiervoor te onderzoeken hoe een plantaardiger voedingspatroon gestimuleerd en gefaciliteerd kan worden in Groningen, waarbij onder meer de eigen organisatie bekeken wordt;

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdA

Tegen

D66, GL, ChristenUnie, Stadspartij, StudentenStad, VVD, SP, CDA

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer