Motie: Groningen Afvalvrij 2030 door Burger­beraad


31 januari 2024

Motie Groningen Afvalvrij 2030 door Burgerberaad

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 31 januari 2024, besprekende

het Afvalbeleid,

Constaterende dat:

● Gemeente Groningen zich ten doel heeft gesteld om in 2030 afvalvrij te zijn

● we nog slechts zes jaar de tijd hebben om dat doel te halen

● Het huidige beleid loopt tot 2026.

● Er in de routekaart invulling gegeven moet worden aan de periode 2026-2030 om

daarin afvalvrij te worden.

● we met het huidige beleid dit doel niet gaan halen en er dus nieuwe maatregelen

nodig zijn.

Overwegende dat:

● de routekaart afvalvrij een invulling nodig heeft hoe we in de laatste paar jaar het gat

van 94kg restafval gaan dichten

● het verbranden van restafval ieder jaar duurder wordt doordat de

verbrandingsbelasting ieder jaar stijgt, voor 2024 zelfs met 10%

● Al het afval in de gemeente uiteindelijk door de handen gaat van inwoners, bedrijven

en instellingen, en het daarom extra belangrijk isdat het afvalbeleid breed gedragen

wordt.

● burgerberaden steeds meer worden ingezet om een weloverwogen advies te vragen

vaninwoners en bedrijven

● op deze manieren representatieve afspiegeling van de inwoners op een gedragen

manier invulling geeft aan de manier waarop we onze afvaldoelstelling kunnen halen.

● de problemen waar inwoners tegen aanlopen bij de gehele uitdaging om tot een

afvalvrije gemeente te komen, zo allemaal goed meegewogen worden, zoals een

kleine beurs, extra afval door omstandigheden zoals medicijngebruik, kleine

woonruimte etc.

Verzoekt het college:

● om samen met de inwoners te zoeken naar de beste manier om afvalvrij te worden

in 2030, bij voorkeur door een Burgerberaad.

● bij het samenstellen van het Burgerberaad veel aandacht te geven aan een goede

afspiegeling

● hierin te vragen om begin 2025 een zwaarwegend advies over de beste manier om

afvalvrij te worden in 2030 op te leveren

● in samenspraak met de gemeenteraad de beste vorm te vinden voor deze

participatie, hierin de raad per brief te informeren, uiterlijk Q2 2024

● een passende dekking te vinden.

en gaat over op de orde van de dag.

Tim van den Vendel - GroenLinks Terence van Zoelen - Partij voor de Dieren

Ingetrokken ivm toezegging wethouder:

Wethouder Mirjam Wijnja:
College zal (in vergelijking met Amsterdam) een uitgangspuntennotitie maken en deze (voor de zomer) bespreken met de raad.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen