Motie: Erva­rings­des­kun­digen struc­tureel en betaald inzetten


20 december 2023

Motie Ervaringsdeskundigen structureel en betaald inzetten

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering op 20 december 2023 ter bespreking

van het Plan Schuldhulpverlening gemeente Groningen 2024-2028;

constaterende dat:

- de gemeente meer gebruik wil maken van de inzet van ervaringsdeskundigen in de

schuldhulpverlening;

- ervaringsdeskundigen de dienstverlening van de gemeente toegankelijker maken;

- de inzet van ervaringsdeskundigen nog niet structureel onderdeel is van beleid en

uitvoering gericht op (bijvoorbeeld) Inkomen en Schuldhulpverlening;

- de gemeente nog geen structureel programma heeft dat gericht is op het werven,

selecteren, opleiden en betaald inzetten van ervaringsdeskundigen;

overwegende dat:

- mensen door schaamte en angst voor het onbekende hulpvragen uitstellen;

- het erkennen en herkennen van emoties van de inwoners cruciaal onderdeel is van

de dienstverlening;

- ervaringsdeskundigen vanuit hun eigen ervaring van meerwaarde kunnen zijn als het

gaat om inlevingsvermogen en het wegnemen van de ervaren drempels om hulp te

vragen;

- ervaringsdeskundigen vaak nog onbetaald worden ingezet;

- ervaringsdeskundige is een vakkundigheid is die is ontstaan vanuit levenservaring en

extra inzet hierop selectie, opleiding en begeleiding vereist;

- betaald ervaringsdeskundige zijn een opstap kan zijn voor het (her)ontdekken van

een passende werkplek op de arbeidsmarkt;

- de taakomschrijving, de criteria, werving, aanmelding en selectie duidelijk moeten

zijn voor inwoners en geen onnodige drempel opwerpen;

verzoekt het college:

1. om samen met het Lokaal Platform Integrale Schuldhulpverlening een passende

structurele werkwijze te ontwikkelen voor het werven, selecteren, opleiden en betaald

inzetten van ervaringsdeskundigen bij Inkomen en Schuldhulpverlening;

2. met ervaringsdeskundigen een laagdrempelig wervingsproces vorm te geven;

3. de lessen mee te nemen in de evaluatie van het beleids- en uitvoeringsplan

Schuldhulpverlening die in 2025 plaatsvindt;

en gaat over tot de orde van de dag.

Mirjam Gietema

D66 Groningen

Kelly Blauw

PVV

Evelien Bernabela

Partij voor het Noorden

Jurrie Huisman

SP

Karoline de Groot

S&S

Terence van Zoelen

Partij voor de Dieren

Irene Huitema

PvdA

Sophie Middelhuis

GroenLinks

Jalt de Haan

CDA

Ingetrokken ivm toezegging

Wethouder Eelco Eikenaar:
Zegt toe de motie uit te voeren.
Zoekt uit of de samenwerking met Alfacollege
en Sterk in Armoede een plek krijgen in een
structurele oplossing


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Oproep over aanhoudende situatie Ter Apel

Lees verder

Motie: Groningen Afvalvrij 2030 door Burgerberaad

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer