Motie Invoering van de ja-ja sticker


6 juli 2016

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 6 juli 2016, besprekende de voorjaarsbrief,

Constaterende dat:

 • een huishouden gemiddeld per jaar 34 kilo ongeadresseerd drukwerk ontvangt.
 • er momenteel in Groningen gewerkt wordt met een opt-out systeem als het gaat om ongeadresseerd huis-aan-huisdrukwerk. Dit wil zeggen dat een huishouden het ongeadresseerde drukwerk ontvangt, mits er op de brievenbus staat aangegeven dergelijke post niet te willen ontvangen door een nee /nee-sticker of nee / ja-sticker;
 • het voorkomen van (papier)afval duurzamer en daardoor wenselijker is dan achteraf te moeten scheiden en recyclen;
 • een opt-in systeem een effectieve manier is om de jaarlijkse kilo’s aan papierafval te verminderen;
 • de gemeentes Amsterdam, Den Haag en Utrecht al aangegeven hebben ofwel snel een ja / ja- sticker te willen gaan introduceren of hier onderzoek naar te gaan doen, zodat bewoners kunnen aangeven ongeadresseerd drukwerk te willen ontvangen.

Overwegende dat:

 • Groningen de ambitie heeft een duurzame stad te worden;
 • de duurzame keuze die bewoners willen maken nu nog de meeste inspanning vraagt, als bewoners geen ongeadresseerd drukwerk willen ontvangen moeten zij hier zelf een inspanning voor leveren,
 • veel bewoners die niet zitten te wachten op ongeadresseerd drukwerk dit ongelezen bij het oud papier doen;
 • er door een ja / ja-sticker niet alleen minder papier wordt verbruikt, maar daarmee ook minder inkt voor het drukwerk en minder brandstof voor de verspreiding en de afvalverwerking;

Verzoekt het college:

 • onderzoek te doen naar de invoering van het systeem met een ja / ja-sticker in Groningen, zoals dat eerder in Amsterdam, Den Haag en Utrecht is gedaan;
 • en de raad hier voor het eind van het jaar over te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

PartijvoordeDieren, GroenLinks, D66, ChristenUnie, Student&Stad, SP, CDA, PvdA

Tegen

Stdaspartij, VVD

Lees onze andere moties

Motie Samen Wonen

Lees verder

Motie Stationwinkels lokaal en duurzaam

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer