Motie Samen Wonen


6 juli 2016

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 6 juli 2016, besprekende de voorjaarsnota 2016,

Constaterende dat:

  • Groningen een jonge stad is, met groeiend aantal studenten,
  • Er een (groeiende) groep jonge statushouders in Groningen aanwezig is,
  • Er vraag is naar woonruimte voor studenten, starters en werkende jongeren,

Overwegende dat:

  • Veel jongeren in gebouwen willen wonen met niet te hoge woonlasten en waarin ze sociale contacten opdoen,
  • Jonge statushouders vaak nog niet veel sociale contacten hebben in Groningen en wonen met andere jongeren dit kan bevorderen,
  • Er op dit moment nog geen woonvorm is voor deze verschillende jongeren, zoals studenten, starters en statushouders,

Verzoekt het college:

  • In samenwerking met woningcorporaties en particuliere ontwikkelaars, bezitters en investeerders te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een pilot samen wonen te starten voor specifiek deze doelgroepen.

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

PartijvoordeDieren, D66, GroenLinks, PartijvandeArbeid, Student&Stad, SP, VVD, Stadspartij, 100%Groningen, ChristenUnie

Tegen

CDA

Lees onze andere moties

Motie Werk aan de kledingwinkel

Lees verder

Motie Invoering van de ja-ja sticker

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer