Motie "(K)omerin maar betaal niet teveel – deel ll"


18 november 2020

De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op woensdag 18 november 2020, besprekende de toekomstige verwerking afvalstromen.

Constaterende dat:

- de gemeente voornemens is een inbesteding te doen door de aanschaf van aandelen in Omrin voor een bedrag van € 1.100.000,--;

- er niet voor gekozen is om naast deze inbesteding, via een aanbesteding ook de informatie over andere aanbieders te verkrijgen;

- de gemeente als gevolg hiervan niet de prijs en voorwaarden van de andere aanbieders precies kent;

- dat een inbestedingstraject ook risico’s kent als een bedrijf, zoals in dit geval Omrin, economisch in zwaar weer komt.

Overwegende dat:

- er financiële risico’s zijn aan het zijn van aandeelhouder, die ervoor kunnen zorgen dat er andere en hogere betalingen zullen moeten worden gedaan dan enkel het bedrag voor de aanschaf van de aandelen van Omrin;

- dat de gemeente niet in de positie is (op dit moment) om deze risico’s te lopen.

Verzoekt het college:

- De volgende uitsluitingen op te nemen in het inbestedingscontract met Omrin, dan wel de volgende voorwaarden te verbinden aan de aankoop van de aandelen.

- de gemeente Groningen is enkel en alleen voor een bedrag van € 1.100.000,--, zijnde de aanschafprijs van de aandelen, aanspreekbaar door Omrin. De gemeente Groningen kan niet verplicht worden tot andere betalingen en betalingen van hogere bedragen dan voornoemde aankoopbedrag van de aandelen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Kirsten de Wrede/ Jasper Boter / Marjet WoldhuisStatus

Verworpen

Voor

100%Groningen, VVD, PVV

Tegen

alleanderepartijen