Motie 'Lage prio­riteit extra Leiding­ge­venden Sport050'


1 juli 2020

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 1 juli 2020, besprekende de Voorjaarsbrief,

Constaterende dat:
- De geïnventariseerde opgaven van € 24.033.000 de beschikbare ruimte van € 3.719.000 in het meerjarenbeeld voor 2021 ruim overschrijdt;
- De raad voor 2021 tot een dekkende begroting moet komen en de raad hier overwegingen zal moeten maken in de geïnventariseerde opgaven;
- Naar verwachting de financiële consequenties van de coronacrisis de beschikbare ruimte nog verder naar beneden zal brengen;
- De kosten voor de extra inzet van leidinggevende laag binnen Sport050 structureel € 175.000 bedraagt;

Overwegende:
- Het aannemen van extra leidinggevenden voor de verbetering van de dienstverlening wellicht wenselijk is maar de gemeente op dit moment daar niet de middelen voor heeft;

Verzoekt het college:
- Een lage prioriteit toe te kennen aan ‘De Inzet extra leidinggevende laag binnen Sport050’ van de lijst met geïnventariseerde opgaven.

En gaat over tot de orde van de dag!


Wesley Pechler / Jasper Boter / Amrut Sijbolts

Partij voor de Dieren / VVD / Stadspartij


Status

Ingediend

Voor

SP, VVD, CDA, Stadspartij, 100%Groningen

Tegen

alleanderepartijen