Motie 'Serieuze Keuze Tussen Verbouwen en Nieuwbouw Ooster­poort'


1 juli 2020

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 1 juli 2020, besprekende de Voorjaarsbrief,

Constaterende dat:
- Het financiële meerjarenbeeld van de gemeente niet gunstig is en we voor serieuze financiële opgaves staan;

Overwegende dat:
- De plankosten voor de nieuwbouw van de Oosterpoort incidenteel hoog zijn ingeschat op € 450.000 voor 2021 en € 1 miljoen voor de daaropvolgende jaren;
- Er niet financiële ruimte is om op elk domein een anticyclisch investeringsbeleid te voeren en dat daarin prioriteiten moeten worden aangebracht;
- De raad, tot het moment dat er meer financiële ruimte is, de ambities voor lopende projecten zal moeten bijstellen;
- Het beschikbare cultuurbudget door de effecten van de coronacrisis en fors lagere inkomsten door recettes en inpandige horeca de komende jaren verder zal worden overvraagd;
- Het onder deze omstandigheden de vraag is of nieuwbouw van de Oosterpoort in de nabije toekomst financieel haalbaar of wenselijk is, aangezien dit ook een hogere huur voor de instellingen of een hogere subsidie van de gemeente met zich zal meebrengen.
- De mogelijkheid tot verbouwen is afgewezen omdat een verbouwd pand niet aan de gestelde ambities kan voldoen, maar dat verbouwen een redelijk en goedkoper alternatief is als de ambities worden bijgesteld;

Verzoekt het college:
- Binnen de beschikbare plankosten een verbouwingsvariant uit te werken waarbij wordt uitgegaan van een stapsgewijze verbouwing over meerdere jaren tijdens een aantal opgerekte zomerstops in de programmering, zonder noodzaak voor tijdelijke huisvesting;

En gaat over tot de orde van de dag!

Wesley Pechler / Amrut Sijbolts / Marjet Woldhuis

Partij voor de Dieren / Stadspartij / 100% Groningen


Status

Ingediend

Voor

PVV, Stadspartij, SP, 100%Groningen

Tegen

alleanderepartijen