Motie 'Geen extra scanauto's'


1 juli 2020

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 1 juli 2020, besprekende de Voorjaarsbrief,

Constaterende dat:
- De geïnventariseerde opgaven van € 24.033.000 de beschikbare ruimte van € 3.719.000 in het meerjarenbeeld voor 2021 ruim overschrijdt;
- De raad voor 2021 tot een dekkende begroting moet komen en de raad hier overwegingen zal moeten maken in de geïnventariseerde opgaven;
- Naar verwachting de financiële consequenties van de coronacrisis de beschikbare ruimte nog verder naar beneden zal brengen;
- De kosten van de uitbreiding van het scanteam en de aankoop van benodigde ICT- toepassingen structureel zijn begroot op € 300.000.

Overwegende:
- Dat foutparkeren grote ergernissen kan veroorzaken, maar dat, zeker onder de huidige financiële omstandigheden, grotere problemen op dit moment denkbaar zijn;
- De baten van uitbreiding van het scanteam eerst nader onderzocht moeten worden in die zin of deze in verhouding staan tot het doel van deze uitgave;
- Deze uitgaven kunnen worden uitgesteld tot er meer financiële middelen voorhanden zijn.

Verzoekt het college:
- Een lage prioriteit toe te kennen aan ‘Handhaving foutparkeren (Wet Mulder)’ van de lijst met geïnventariseerde opgaven.

En gaat over tot de orde van de dag!

Terence van Zoelen / Marjet Woldhuis


Partij voor de Dieren / 100% Groningen


Status

Ingediend

Voor

CDA, 100%Groningen

Tegen

alleanderepartijen