Motie lupine paviljoen


17 juli 2012

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 18 juli 2012, besprekende het bidbook en de businesscase voor de Floriade 2022,

Constaterende:

- dat de Floriade een mooie kans is voor de gemeente om haar visie op een duurzame toekomst te etaleren
- dat duurzaamheid in veel gevallen wordt uitgelegd in het kader van energiebesparing en recycling, terwijl het westerse voedselpatroon de grootste bron van broeikasgassen en bedreiging van de biodiversiteit is
- dat lupine een product is dat de vier hoofdthema’s van de Groningse Floriade 2022 op een duurzame manier met elkaar verbindt, namelijk energie, water, gezondheid en voedsel

Overwegende:

- dat Groningen als Duurzame Stad en Fair Trade Stad een progressieve naam hoog heeft te houden
- dat de verduurzaming van met name westers voedsel een belangrijke opgave is, gezien de uitputting van de aarde en de grote westerse ecologische voetafdruk
- dat een belangrijke stap in die verduurzaming de transitie naar een grotendeels op plantaardige eiwitten gebaseerd dieet inhoudt, in plaats van een dieet waarin dierlijke eiwitten een belangrijke rol spelen
- dat lupine een product is dat een stevige bite kan geven aan plantaardig voedsel en snacks
- dat lupine sinds enkele jaren ten behoeve van menselijke consumptie wordt verbouwd in de Veenkolonieën

Verzoekt het college

- zich in te spannen voor de aanwezigheid van een lupine paviljoen tijdens de Floriade 2022

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder
Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer