Motie voor­lich­tings­cam­pagne


27 juni 2012

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 27 juni 2012, besprekende de Voorjaarsbrief,


Constaterende:

- dat het eten van vlees vele negatieve gevolgen heeft, zoals het kappen van regenwouden en de hiermee samenhangende afname van de soortenrijkdom
- dat vlees geen efficiënt voedingsmiddel is

Overwegende:

- dat de relatie tussen vlees enerzijds en klimaat, honger in de wereld, zoetwatervoorraad en biodiversiteit anderzijds voor veel mensen onbekend is
- dat het gezien de snelheid waarmee soorten nu al uitsterven en de te verwachten groei van de wereldbevolking belangrijk is dat mensen zich bewust worden van het bestaan van deze verbanden


Verzoekt het college

- een bewustwordingscampagne omtrent de gevolgen van vlees eten op touw te zetten

en gaat over tot de orde van de dag.


Gerjan Kelder
Partij voor de DierenStatus

Voor

Tegen

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer