Motie “Maak de weg naar volledig circulair afval­beleid concreet”


Mede- indiener op initi­atief van D66

9 november 2022

Motie “Maak de weg naar volledig circulair afvalbeleid concreet”

De gemeenteraad van Groningen,

in vergadering bijeen op 9 november 2022 ter bespreking van de begroting 2023;

Constaterende dat:

● de Gemeente Groningen de ambitie heeft om in 2030 afvalvrij te zijn;

● we dat met het huidige tempo niet gaan halen.

Overwegende dat:

● in de begroting relevante indicatoren missen om de voortgang te monitoren en bij te sturen;

● het afvalscheidingspercentage van 65% voor 2023 slechts met 1 procent hoger is dan in 2022;

● een significant hoger afvalscheidingspercentage als tussenstop benodigd is om 100% afval scheiden in 2030 te behalen.

Verzoekt het college:

● om aan te geven welke tussentijdse doelen ingesteld worden zodat het einddoel van 2030 afvalvrij daadwerkelijk gehaald gaat worden;

● om voor 1 mei 2023 de Raad te informeren welke concrete activiteiten uitgevoerd gaan worden om deze tussentijdse doelen te behalen;

● en concrete indicatoren, gekoppeld aan de doelen en de voortgang op te nemen in de begroting 2024 zodat hier op gestuurd en gecontroleerd kan worden.

En gaat over op de orde van de dag.

Andrea Poelstra-Bos D66

Ietje Jacobs-Setz VVD

Hans Moerkerk Stadspartij 100% voor Groningen

Leendert van der Laan Partij voor het Noorden

Terence van Zoelen Partij voor de Dieren

Tim van de Vendel GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

Alle overige partijen

Tegen

PvdA, SP, CU, PVV