Motie “Algoritme- en sensoren register”


Mede- indiener op initi­atief van D66

9 november 2022

Motie “Algoritme- en sensoren register”

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 9 november 2022 ter bespreking van de begroting 2023;

Constaterende dat:

● verschillende overheden, waaronder ook de gemeente Groningen, gebruik maken van dataverzameling door middel van camera sensoren en algoritmen voor de ondersteuning van hun taken1;

● algoritmen en sensoren in korte tijd grote hoeveelheden data analyseren en tegelijkertijd kunnen deze digitale technologieën bij verkeerd gebruik verstrekkende gevolgen hebben voor de samenleving 2;

● het college in wil zetten op de digitalisering van de dienstverlening en de bedrijfsvoering;

● de registratie van algoritmen in 2023/2024 door Europese Al verordening wettelijk verplicht wordt en een aantal gemeenten hier al op vooruit lopen 3;

● het aanleggen van een algoritmen- en sensoren register de transparantie en democratische legitimiteit van het gebruik van deze technologieën versterkt;

● de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag al voorloper zijn met algoritmen registers en de gemeente Groningen hier een voorbeeld van kan nemen;

Overwegende dat:

● meerdere toonaangevende instituten gewaarschuwd hebben over het gebruik van algoritmen- en sensoren en vragen om een sterkere controleerbaarheid en aanspreekbaarheid;

● een algoritme of sensor niet altijd neutraal is en er op basis van deze resultaten aannames en waarden ten grondslag kunnen liggen;

● het gebruik van “Big Data” snel verschillende wettelijke grondrechten raakt;

● De uitkomsten van deze technologieën bijdragen aan beslissingen die verstrekkende invloed kan hebben op het leven van mensen;

● gemeenten op basis van het transparantiebeginsel de verantwoordelijkheid hebben om uit te leggen welke keuzes en op basis van welke informatie beslissingen worden genomen, ook als algoritmen of sensoren worden gebruikt;

Verzoekt het college:

● om een algoritmen- en sensoren register op te zetten, waar de door gemeente gebruikte algoritmen en sensoren worden weergegeven, voor welk doel, welke dataset en welke afdeling verantwoordelijk is voor de dataverzameling;

● het register te publiceren via de website van de gemeente;

● om een deel van de intensivering Digitale Ambitie te reserveren voor data ethiek, data bescherming en hier indien nodig extra FTE voor vrij te maken;

● het algoritmen- en sensoren register te realiseren op een redelijke termijn en de raad over devoortgang te informeren;


en gaat over op de orde van de dag.

Maria Martinez Doubiani - D66

Femke Folkerts- Groen Links

Mirte Goodijk - Student & Staad

Terence van Zoelen- Partij voor de Dieren

Joren van Veen- Partij van de Arbeid


Status

Aangenomen

Voor

Alle overige partijen

Tegen

PVV

Lees onze andere moties

Motie: Wij zijn er langer dan jullie

Lees verder

Motie “Maak de weg naar volledig circulair afvalbeleid concreet”

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer