Motie: Wij zijn er langer dan jullie


Mede- indiener op initi­atief van Groen­Links

9 november 2022

Motie ‘Wij zijn er langer dan jullie’

De raad van de Gemeente Groningen in vergadering bijeen op 9 november 2022 ter bespreking van het raadsbesluit inzake de begroting 2023

Constaterend:

• dat het college in de brief van 1 juni 2022 over jongerenparticipatie (kenmerk 258985-2022) onder meer schrijft: ‘In onze visie zou jongerenparticipatie het nieuwe normaal moeten zijn. Een gemeentelijke coördinator jongerenparticipatie kan daarbij helpen.’

• dat hiervoor geen budget is en evenmin voor andere in de brief genoemde initiatieven voor jongerenparticipatie

Overwegend:

• dat jongeren – althans tot 18 jaar - niet rechtstreeks in de raad zijn vertegenwoordigd;

• dat genoemde brief constateert dat ondernomen initiatieven geen structureel karakter hebben en adviezen van jongeren regelmatig te weinig structureel zijn en/of niet worden opgevolgd;

• dat de brief veel zinvolle initiatieven noemt zoals de Youth for Climate adaptation Conference, Jimmy’s en het betrekken van jongeren bij de herijking van de Meerstad-plannen;

• dat participatie van jongeren structureel vorm dient te krijgen en wel in nauw overleg met jongeren zelf omdat zij zelf weten wat het beste werkt;

Besluit het college te verzoeken

• in lijn met de collegebrief van 1 juni maatregelen te nemen om jongerenparticipatie te bevorderen, onder meer door aanstellen van een jongerenparticipatie-coördinator met als doel om samen met jongeren structurele vormen van participatie te ontwikkelen en deze te borgen in de reguliere werkwijze van het college;

• hiervoor 50.000 euro ter beschikking te stellen en dit te dekken uit de algemene egalisatiereserve;

• de raad in het eerste kwartaal van 2023 (kort!) te informeren over de manier waarop het college deze aanpak uitwerkt.

en gaat over tot de orde van de dag.

GroenLinks/Hans Sietsma

Partij voor de dieren/Janette Bosma

Student en Stad/Steven Bosch

Stadspartij/Yaneth Menger

Partij voor het Noorden/Evelien Bernabela


Status

Aangenomen

Voor

Alle overige partijen

Tegen

D66, VVD, CDA

Lees onze andere moties

Motie: Neem de raad mee in SAMEN - WIJ voorinvestering SAMEN

Lees verder

Motie “Algoritme- en sensoren register”

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer