Motie: Neem de raad mee in SAMEN - WIJ voor­in­ves­tering SAMEN


29 september 2022

Motie: Neem de raad mee in SAMEN

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 28 september 2022, besprekende de

collegebrief “implementatieplan SAMEN”

Constaterende dat;

 Per januari 2023 de implementatie van de taak SAMEN van start gaat;

 De taak SAMEN. invulling geeft aan de transformatieopgave jeugdzorg, waarbij de volgende

doelen gelden:

o preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden (eigen

kracht) van jeugdigen en hun ouders, met inzet van hun sociale netwerk;

o demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren, door onder meer het opvoedkundig

klimaat te versterken in gezinnen, wijken, scholen en in voorzieningen als

kinderopvang en peuterspeelzalen;

o eerder de juiste hulp op maat te bieden om het beroep op dure gespecialiseerde hulp

te verminderen;

o integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt ‘één gezin, één plan, één

regisseur’; door ontschotting van budgetten ontstaan meer mogelijkheden voor

betere samenwerking en innovaties in ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en

gezinnen;

o meer ruimte voor professionals om de juiste hulp te bieden door vermindering van

regeldruk; betrokken professionals die sociale netwerken in de omgeving van het

gezin weten in te schakelen en die kunnen samenwerken met vrijwilligers en

familieleden en hun kracht weten te benutten.

 De raad voor deze koers heeft gekozen op basis van de volgende uitgangspunten uit het

implementatieplan:

o voldoende menskracht;

o expertise;

o mens volgt werk;

o goede aansluiting met andere organisaties en aanbieders;

o en tijdens de implementatie valt geen kind of ouder buiten boord.

Overwegende dat;

 De gemeenteraad goed meegenomen wil worden in deze transformatie;

 De gemeenteraad haar controlerende rol optimaal wil kunnen uitoefenen.

Verzoekt het college;

 De raad elk kwartaal te rapporteren (waarbij de eerste keer in een beeldvormende

sessie/bezoek en daarna naar behoefte schriftelijk of in beeldvormende sessies) over het

verloop van de implementatie en daarbij per uitgangspunt een update te geven, waarbij in

elk geval ingegaan wordt op de volgende zaken:

-wat gaat goed?

-wat kan er beter?

-zitten we op koers of moet er bijgestuurd worden?

 In kwartaal 3 van 2023 en in kwartaal 3 van 2024 daarbij een uitgebreider evaluatie rapport

op te leveren waarin de raad meenomen wordt in de voortgang van de implementatie en

transformatie, waarbij –naast de update over de uitgangspunten- ook ingegaan wordt op de

doelen van de transformatie. Waarbij per doel in ieder geval de volgende zaken worden

meegenomen: reflectie op de doelen; de belangrijkste uitdagingen/tegenvallers; de

belangrijkste meevallers/successen; de nodige interventies en besluitvorming die in

partnerschap (college en WIJ Samen.) zijn genomen; eventuele te verwachten interventies

en besluitvorming voor de gemeenteraad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Wim Koks,SP

Wesley Pechler, Partij vd Dieren

Els van der Weele, Partij vd Arbeid

Femke Folkerts, GroenLinks

Peter Rebergen, Christen Unie

Mirjam Gietema, D66

Evelien Bernabela, Partij vh Noorden

Dennis Ram, PVV

Elisabeth Akkerman, VVD

Jalt de Haan, CDA

Steven Bosch, Student & Stad

Yanneth Menger, Stadspartij


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Behoud expertise in SAMEN - WIJ voorinvestering SAMEN

Lees verder

Motie: Wij zijn er langer dan jullie

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer