Motie: Behoud expertise in SAMEN - WIJ voor­in­ves­tering SAMEN


29 september 2022

Motie “Behoud expertise in SAMEN”
De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 28 september 2022, besprekende de
voorinvestering en het implementatieplan SAMEN.
Constaterende dat:
 Het college voornemens is een deel van de regionaal beschikbare jeugdhulp over te hevelen naar de Stichting
WIJ/ SAMEN;
 Met deze overheveling een bedrag van € 15 miljoen is gemoeid dat met name ingezet wordt voor de
aanstelling van ca. 200 medewerkers die basisjeugdhulp gaan verzorgen;
 Deze medewerkers momenteel deels in dienst zijn van jeugdzorgaanbiedende organisaties waar een aantal
werkzaamheden verrichten die vergelijkbaar zijn met wat binnen SAMEN nodig is.
Overwegende dat:
 SAMEN een deel van de lichte jeugdhulp overneemt van jeugdhulpaanbieders en hiervoor budget ontvangt;
 Het overnemen van de taken betekent dat WIJ Groningen een uitbreiding van de directe formatie zal kennen;
 Het personeelstekort binnen de jeugdzorg oploopt en ervaren, ingewerkt en goed opgeleid personeel dus
lastig te vinden is;
 De jeugdhulpaanbieders expertise hebben opgebouwd over de jeugdhulp in Groningen en het daarbij van
belang is dat zoveel mogelijk bestaande ondersteuningsrelaties tussen jeugdige cq. het gezin en de
ondersteuner in takt blijven, ook na de overheveling naar WIJ/SAMEN;
 Het “mens volgt werk” principe er aan kan bijdragen dat “oude” werkgevers en/of het UWV zo min mogelijk
geconfronteerd worden met claims van medewerkers tgv. de overheveling;
 Het volgen van het “mens volgt werk” principe de rechtszekerheid van medewerkers ten goede komt en
daarmee de rust gedurende de twee jaar overgang meer en personele leegloop minder kans maakt;
 Bij het aantal over te hevelen fte rekening moet worden gehouden met de vacatureruimte binnen
WIJ/SAMEN in vergelijkbare functies.
Spreken uit dat:
 Het van belang is expertise van de jeugdhulpaanbieders te borgen binnen SAMEN, voor zover dat past binnen
de werkwijze en visie van WIJ/SAMEN.
Verzoekt het college:
 Zich in te zetten voor het borgen van expertise van deze jeugdhulpaanbieders binnen WIJ/SAMEN;
 Het gesprek aan te gaan met jeugdhulpaanbieders en -medewerkers over de rol die zij binnen SAMEN kunnen
vervullen;
 Bij de overheveling bij betrokken werkgevers met nadruk aan te dringen op “mens volgt werk” voor wat
betreft de functies die qua inhoud en opleidingsniveau hetzelfde zijn in de oude en nieuwe situatie;
 Medewerkers van de huidige jeugdzorgaanbieders te faciliteren om deel te nemen aan de
sollicitatieprocedures door ervaring bij huidige jeugdzorgaanbieders mee te wegen.
En gaat over tot de orde van de dag.

Wim Koks,SP

Wesley Pechler, Partij vd Dieren

Els van der Weele, Partij vd Arbeid

Femke Folkerts, GroenLinks

Peter Rebergen, Christen Unie

Mirjam Gietema, D66

Evelien Bernabela, Partij vh Noorden

Dennis Ram, PVV

Elisabeth Akkerman, VVD

Jalt de Haan, CDA

Steven Bosch, Student & Stad

Yanneth Menger, Stadspartij


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Voor een menselijke maat - WIJ voorinvestering SAMEN

Lees verder

Motie: Neem de raad mee in SAMEN - WIJ voorinvestering SAMEN

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer