Motie: Voor een mense­lijke maat - WIJ voor­in­ves­tering SAMEN


29 september 2022

Motie “Voor een menselijke maat”

De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op woensdag 28 september 2022 besprekende het

raadsvoorstel Voorinvestering SAMEN en de Bijlage Implementatieplan SAMEN

Constaterende dat:

- Het college voornemens is een deel van het budget voor jeugdhulp over te hevelen naar de Stichting WIJ

Groningen/ SAMEN;

- Met deze overheveling een bedrag van € 15 miljoen is gemoeid dat ingezet wordt voor de aanstelling van

ca. 200 medewerkers (ca. 150fte) die ondersteuning en basisjeugdhulp gaan verzorgen;

- De stichting WIJ Groningen momenteel tegen de 600 medewerkers telt en dus na de SAMEN operatie

rond de 800.

Overwegende dat:

- De kracht en effectiviteit van de inzet van WIJ in de wijken, dorpen en buurten gebaseerd is op de

specifieke lokale situatie op sociaal maatschappelijk gebied en de kenmerken van de bewoners;

- Wezenlijk onderdeel daarvan is dat omstandigheden in specifieke wijken, dorpen en buurten (snel)

kunnen veranderen en dat WIJ moet kunnen inspelen op en aansluiten bij die veranderingen;

- De daadkracht van WIJ wordt versterkt wanneer bewoners, cliënten, medewerkers, vrijwilligers en

anderen lokaal met elkaar samenwerken, ieder op basis van hun eigen kwaliteiten en posities;

- Bewoners en hun organisaties (van sport tot belangen) bij uitstek degenen zijn die weten wat speelt in

hun woonomgeving en ideeën gebaseerd op hun betrokkenheid effectief zijn;

- WIJ gefinancierd wordt met publiek geld en inspeelt op de woon- en leefomgeving van mensen en zij

daarom het recht hebben op medezeggenschap op hetgeen WIJ doet en laat in hun omgeving. Dat draagt

bij aan het verkleinen van de kloof tussen bewoners en bestuur;

- Uitvoerende medewerkers betrokken moeten kunnen zijn bij hun organisatie en moeten weten dat deze

zich laat beïnvloeden door hen;

- De omvang van WIJ enerzijds groot genoeg moet zijn om de organisatorische randvoorwaarden

professioneel en stabiel te kunnen invullen en aan de kant klein genoeg om de invloed van bewoners,

cliënten en medewerkers op wijk-, dorps- en buurt niveau substantieel te laten zijn;

- Het college aangeeft dat de uitwerking van de, in de motie “Overheveling basisjeugdzorg op solide basis”

van 22/12/21 gevraagde “…organisatiestructuur…”(in jargon: governance) de komende twee jaar nog

moet plaats vinden.

Verzoekt het college:

- Een overzicht op te stellen van de mogelijke organisatie vormen voor WIJ/SAMEN waarbij rekening

gehouden wordt met de samenhang met overige WMO voorzieningen zoals in GON en de huishoudelijke

hulp, buurt/dorpscentra en speeltuinen;

- Aan te geven welk vorm de gemotiveerde voorkeur geniet van het college;

- In gesprek met de raad een en ander op te stellen zodat de raad eind 2023 via wensen en bedenkingen

haar opvattingen over de toekomstige structuur binnen de WMO en Jeugdzorg kan aangeven.

En gaat over tot de orde van de dag

Wim Koks,SP

Wesley Pechler, Partij vd Dieren

Els van der Weele, Partij vd Arbeid

Femke Folkerts, GroenLinks

Peter Rebergen, Christen Unie

Mirjam Gietema, D66

Evelien Bernabela, Partij vh Noorden

Dennis Ram, PVV

Elisabeth Akkerman, VVD

Jalt de Haan, CDA

Steven Bosch, Student & StadStatus

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Buurtaanpak maatwerklening - Fonds Energietransitie

Lees verder

Motie: Behoud expertise in SAMEN - WIJ voorinvestering SAMEN

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer