Motie meet­punten


25 juni 2014

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 25 juni 2014, besprekende de Zuidelijke Ringweg

Constaterende

- dat de gemeente Groningen in 2013 verkozen is tot Groenste Stad, en zich graag als zodanig profileert;
- dat de gemeente Groningen intensief samenwerkt met de kennisinstituten in de stad op het gebied van Healthy Ageing;
- dat de gemeente beoogt stad en regio op dit gebied te profileren, om daarmee publieke en private middelen te genereren.
- dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er geen ondergrens is waarbij fijn stof geen schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid, met name die van kinderen en ouderen;
- dat de rekenmodellen voor fijn stof lagere uitkomsten laten zien dan daadwerkelijke metingen;

Overwegende

- dat er bij de omwonenden van de zuidelijke ringweg angst bestaat voor fijn stof en de gevolgen voor de gezondheid;
- dat omwonenden al jaren pleiten voor de plaatsing van meetpunten verwijzend naar ‘meten = weten’;
- dat de gemeente burgerparticipatie actief wenst te bevorderen;
- dat ondanks het feit dat het project binnen de norm blijft, dit niet wil zeggen dat die normen (op sommige plaatsen) feitelijk ook gehaald worden;
- dat plaatsing van meetpunten nauw aansluit bij het imago dat de gemeente uitdraagt, op het gebied van Groen, Healthy Ageing alsmede burgerparticipatie.

Verzoekt het college

Vóór de start van de ombouw van de zuidelijke ringweg een aantal representatieve meetpunten voor NO2, PM10 en PM2.5 te plaatsen en van de meetresultaten periodiek verslag te doen.,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren


Status

Voor

PartijvoordeDieren, ChristenUnie

Tegen

VVD, GroenLinks, SP, D66, PvdA, StudentenStad, CDA, Stadspartij

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer