Motie monu­mentale bomen


25 juni 2014

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 25 juni 2014, besprekende de Zuidelijke Ringweg

Constaterende

- dat voor de plannen 819 bomen moeten wijken, waarvan ruim 200 monumentaal of potentieel monumentaal, alsmede ruim 10 hectare (107.885 m2) houtopstand;
- dat dit sterk ingrijpt in de ecologische structuur in het gebied;
- dat slechts een beperkt deel van de (potentieel) monumentale bomen herplant zal worden, deels afhankelijk van de kosten van herplanting;
- dat het onbekend is wat de kosten zijn van de kap, verplanting en herplanting van het groen;

Overwegende

- dat het draagvlak voor de plannen voor een belangrijk deel afhangt van het geprojecteerde groen;
- dat het groen een belangrijke compensatie vormt voor de toename van beton en asfalt in de plannen;
- dat economische belangen botsen met de hercreatie van de ecologische toestand die voorafgaat aan de ombouw, met name als het gaat om monumentale bomen;

Verzoekt het college

- inzicht te geven in de kosten van de kap, verplanting en herplanting van het groen;
- inzicht te geven in de kosten van verplanting van alle monumentale bomen;
- zich onomwonden uit te spreken voor verplanting van alle monumentale bomen, tenzij dit vanwege niet-economische redenen praktisch niet mogelijk is.
- dit aan de raad voor te leggen voordat het tracébesluit wordt genomen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren


Status

Voor

PartijvoordeDieren, Stadspartij, SP, GroenLinks, ChristenUnie

Tegen

VVD, D66, PvdA, StudentenStad, CDA

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer