Motie ombouw­schade


25 juni 2014

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 25 juni 2014, besprekende de Zuidelijke Ringweg

Constaterende

- Dat de huidige plannen voorzien in de aanleg van een uniek en complex geheel van kunstwerken, waaronder 2 verkeersknooppunten en een verdiepte bak;
- Dat deze plaatsvinden op een bestaande doorgaande route;
- Dat deze route tevens van cruciaal belang is voor de ontsluiting van de stad Groningen;
- Dat de ombouw tot flinke vertraging zal leiden;
- Dat onbekend is tot welke directe en indirecte schade dit zal leiden;
- Dat de middenstand in de stad het nu al moeilijk heeft;

Overwegende

- Dat het gebruikelijk is om bij dit soort projecten ook de schade tijdens de bouw te inventariseren;
- Dat van deze kennis goed gebruik gemaakt kan worden voor en tijdens de bouw, en daardoor schade kan worden verminderd of voorkomen;
- Dat ondernemers, werkgevers en werknemers in en rond Stad het recht hebben om behalve van de voordelen, ook kennis te nemen van de schade die het project in hun portemonnee veroorzaakt.

Verzoekt het college

- Een inventarisatie te doen van de schade die als gevolg van het project tijdens de bouw optreedt, in het bijzonder planschade, reistijdverlies en omzetderving;
- Daarbij uit te gaan van de economische scenario’s en modellen die ook in het tracébesluit worden gehanteerd;
- De resultaten aan de raad te overleggen voordat het tracébesluit genomen wordt.

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren


Status

Voor

PartijvoordeDieren

Tegen

VVD, GroenLinks, SP, D66, PvdA, StudentenStad, ChristenUnie, CDA, Stadspartij

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer