Motie vracht­verkeer


25 juni 2014

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 25 juni 2014, besprekende de Zuidelijke Ringweg

Constaterende

- dat in de Helperzoomtunnel een verbod voor vrachtverkeer gaat gelden;

Overwegende

- dat het draagvlak voor de plannen voor een belangrijk deel afhangt van dit verbod;
- dat de veiligheid van fietsers en voetgangers in de buurt Helpman afhangt van dit verbod;

Verzoekt het college

- te specificeren vanaf welke grootte een vrachtauto geweerd gaat worden uit de tunnel;
- aan te geven hoe dit verbod gehandhaafd gaat worden;
- aan te geven op welke plaatsen in de wijk Helpman dit verbod via bebording aangegeven gaat worden;

- dit aan de raad voor te leggen voordat het tracébesluit wordt genomen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren


Status

Voor

PartijvoordeDieren

Tegen

VVD, GroenLinks, SP, D66, PvdA, StudentenStad, ChristenUnie, CDA, Stadspartij

Lees onze andere moties

Motie 'zoek!'

Lees verder

Motie meetpunten

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer