Motie 'Samen sterk'


18 november 2020

De raad van Groningen, in vergadering bijeen op 18 november 2020,

Constaterende dat:

-de nieuwe Zuidelijke Ringweg van Groningen duurder lijkt te gaan uitvallen dan aanvankelijk begroot;

-het erop lijkt dat verschillende projecten binnen het RSP-programma van de provincie Groningen nu op losse schroeven staan;

-De Zuidelijke Ringweg van Groningen een rijksweg is en Rijkswaterstaat de directievoering heeft voor de Aanpak Ring Zuid;

-deze gang van zaken niet in het belang is van onze inwoners, onze regionale economie, bereikbaarheid en de financiën van de provincie Groningen;

Overwegende dat:

-De provincie Groningen te kennen heeft gegeven dat ze van mening is dat het Rijk mee zou moeten betalen bij eventuele meerkosten voor de aanpak Ring Zuid en dat niet alle meerkosten bij de provincie zouden moeten worden neergelegd, waardoor ze ten laste zouden komen van voornoemd RSP- programma;

Spreekt uit:

-van mening te zijn dat bij eventuele meerkosten in het project Aanpak Ring Zuid bijdragen van het Rijk op z’n plaats zijn;

-dat eventuele meerkosten in het project Aanpak Ring Zuid niet ten koste moeten gaan van overige projecten in het RSP-programma;

Verzoekt het college:

-de minister van Infrastructuur en Waterstaat te informeren over deze raadsuitspraak, bijvoorbeeld tijdens het BO MIRT op 26 november;

En gaat over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede / Wim Koks / Benni Leemhuis / Amrut Sijbolts / Tom Rustebiel / Rik van Niejenhuis / Tessa MoorlagStatus

Aangenomen

Voor

allepartijeninderaad

Tegen

Lees onze andere moties

Motie “Onderzoek Reclamebelasting”

Lees verder

Motie "Raadsonderzoek oorzaken vertraging en financiële tekorten zuidelijke ringweg"

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer