Motie “Onderzoek Recla­me­be­lasting”


11 november 2020

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 11 november 2020, besprekende de Begroting en Belastingtarieven 2021.

Constaterende dat:

- In het Coalitieakkoord de invoering van reclamebelasting is aangekondigd en de inkomsten daarvan op 150.000 euro per jaar zijn begroot.

- Volgens de kaart van VNG de begrote inkomsten van reclamebelasting voor middel- en grote gemeenten rond de 500.000 – 1.000.000 euro liggen.1

- De hoogte van de begrote inkomsten van de reclamebelasting een politieke keuze is.

Overwegende dat:

- Het aanzetten tot consumptie middels reclameuitingen tot extra verbruik van schaarse grondstoffen leidt en de grondstoffen op de planeet niet onuitputtelijk zijn.

- De schoonheid van de openbare ruimte veel te lijden heeft onder de enorme toename van reclame uitingen.

Verzoekt het college:

- De raad een voorstel voor te leggen waarin de begrote inkomsten uit de reclamebelasting op het gemiddelde van een gemeente van gelijke omvang als de gemeente Groningen liggen;

En gaat over tot de orde van de dag!

Terence van Zoelen

Partij voor de DierenStatus

Ingetrokken

Voor

Tegen