Motie 'Geen recht­vaar­diging kennel­tarief'


11 november 2020

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 11 november 2020, besprekende de Verordening op de heffing en invordering van de hondenbelasting 2021,

constaterende dat

- naar aanleiding van eerdere discussie over het kenneltarief veel kennelhouders hebben aangegeven ‘hobbyfokkers’ te zijn met niet meer dan twee of drie honden en af en toe een nest met jongen;

- voor de toepassing van artikel 2, onder d, onder een kennel wordt verstaan ‘een inrichting als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren, bestemd en gebruikt voor het fokken van honden voor de verkoop of aflevering van nakomelingen’; - hobbyfokkers niet aan de criteria van Artikel 4.3 in verordening voldoen maar wel het kenneltarief genieten wegens een inschrijving (voor het leven) bij Raad van Beheer.1;

overwegende dat

- inwoners met meer dan twee honden, waaronder gastgezinnen voor opvanghonden, wél het volle tarief per hond moeten betalen;

- belastingen rechtvaardig moeten worden geheven;

voorts overwegende dat

- handel in dieren en het fokken van dieren (denk aan de vele erfelijke afwijkingen die geconstateerd worden) vaak gepaard gaat met dierenleed;

- handel in dieren waarmee geld wordt verdiend middels het kenneltarief geen eventueel fiscaal voordeel hoeft te genieten;

verzoekt het college

- de fiscale uitzondering voor kennelhouders vanaf uiterlijk 1 januari 2022 te verwijderen uit de Verordening;

- de kennelhouders hierover te informeren;

- de raad over de vorderingen hiervan te informeren vóór het Voorjaarsdebat van 2021;

en gaat over tot de orde van de dag.

Terence van Zoelen Nick Nieuwenhuijsen Julian Bushoff

Partij voor de Dieren GroenLinks Partij van de Arbeid


Status

Aangenomen

Voor

alleanderepartijen

Tegen

D66, CDA, VVD, ChristenUnie, 100%Groningen