Motie: 'Tijdelijk uitstel vast­stelling veror­dening clien­tenraad"


16 december 2020

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 16 december 2020, besprekende de Verordening Harmonisatie Cliëntenraad Werk, Inkomen en Maatschappelijke participatie.

Constaterende dat:

-Bij de tot standkoming van de harmonisatie van de verordening enkele adviezen van de huidige cliëntenraad door het college ter zijde zijn gelegd,

-de cliëntenraad er bij het college op aandringt voor scenario b te kiezen, hetgeen inhoudt de huidige leden in de nieuwe raad mee te nemen en de leden van de cliëntenraad te betrekken bij de aanstelling van een onafhankelijk voorzitter,

-de cliëntenraad de continuiteit met de totstandkoming van de nieuwe verordening bedreigd ziet.

Overwegende dat:

-Het college zich heeft uitgesproken voor de continuiteit van een onafhankelijke cliëntenraad en continuiteit middels overdracht van kennis en expertise wil borgen,

-de huidige leden hebben aangegeven per vaststelling van de nieuwe verordening niet aan de overdracht mee te zullen werken en hun werkzaamheden voor de clientenraad zullen beëindigen.

Verzoekt het college:

-Te besluiten de huidige verordening een jaar langer aan te houden en opnieuw met de cliëntenraad in overleg te treden om in overeenstemming te komen bij het opstellen van een nieuwe verordening voor 2022.

En gaat over tot de orde van de dag.

Terence van Zoelen


Status

Verworpen

Voor

SP, 100%Groningen, PVV

Tegen

alleanderepartijen

Lees onze andere moties

Motie: 'Inzage BEA’s en ecologische onderzoeken bij omgevingsvergunning'

Lees verder

Motie: "hoge winsten, hogere belastingen"

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer