Motie: 'Inzage BEA’s en ecolo­gische onder­zoeken bij omge­vings­ver­gunning'


16 december 2020

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 16 december 2020,

Constaterende dat:

-In de collegebrief “Beleidsregels APVG Vellen van een houtopstand” het college de raad informeert over het nieuwe kapbeleid,

-Hierin mede door de adviezen van het Rekenkamercommissierapport “Beleid dat hout snijdt” verbeteringen worden voorgesteld op het vlak van communicatie en transparantie,

-Het college voornemens is de digitale inzage van kapvergunningen te verbeteren,

Overwegende dat:

-Het wenselijk is dat de raad en inwoners op een overzichtelijke wijze kunnen zien welke Boomeffectanalyses (BEA’s) zijn vastgesteld en welke ecologische onderzoeken door externe partijen zijn uitgevoerd;

-Het wenselijk is dat bij het bekijken van een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand, waar van toepassing, ook de bijbehorende BEA en/of het ecologische onderzoek inzichtelijk is,

Verzoekt het college:

-Te onderzoeken hoe bij de (digitale) inzage van een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand een eventuele bijbehorende BEA en/of ecologisch onderzoek inzichtelijk kan worden gemaakt,

-De raad hierover voor het zomerreces van 2021 te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag,

Partij voor de Dieren

Terence van Zoelen


Status

Verworpen

Voor

100%Groningen, Student&Stad, Stadspartij, PVV

Tegen

GroenLinks, PvdA, D66, alleanderepartijen

Lees onze andere moties

Motie: 'Het leven begint bij 40, poging 2'

Lees verder

Motie: 'Tijdelijk uitstel vaststelling verordening clientenraad"

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer