Motie: 'Het leven begint bij 40, poging 2'


16 december 2020

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 16 december 2020,

Constaterende dat:

● In de APVG onder “Afdeling 3: Het Bewaren van Houtopstanden” bij “Artikel 4.8: Begripsomschrijvingen” onder “1d. Monumentale houtopstanden” de volgende voorwaarden worden genoemd voor een classificatie als monumentale houtopstand:

“Basisvoorwaarden

- 50 jaar of ouder;

- Redelijke conditie; minimaal 10 à 15 jaar nog te leven;

- Karakteristiek (moet er uitzien zoals door natuurlijke groeien en snoeiwijze is ontstaan).”

● Er 25.999 gemeentelijke bomen in het gemeentelijk beheersysteem staan geregistreerd van 50 jaar of ouder,

● Er 56.126 gemeentelijke bomen in het gemeentelijk beheersysteem staan geregistreerd van 40 jaar of ouder,

Overwegende dat:

● Een verlaging van de leeftijdsgrens die geldt als basisvoorwaarde voor het toekennen van monumentaliteit aan een boom of houtopstand de mogelijkheid biedt om tot 30.000 extra gemeentelijke bomen monumentaliteit toe te kennen en een onbekend aantal particuliere bomen, afhankelijk van de mate waarin wordt voldaan aan de overige basis- of specifieke voorwaarden voor monumentaliteit,

● Deze bomen daardoor aanvullende bescherming genieten en het voor projectontwikkelaars financieel minder aantrekkelijk wordt om deze bomen te kappen,

● Het daarmee aantrekkelijker wordt om bij bouwprojecten om bestaand groen heen te werken, wat gunstig is voor de biodiversiteit, CO2-afvang, en in het tegengaan van hittestress en droogte,

● Er bij kap van deze bomen zonder herplant een hoger bedrag wordt gestort in het Groencompensatiefonds, wat verdere vergroening van onze gemeente makkelijker maakt,

Voorts overwegende dat:

● Er bij de eerste poging van dit voorstel een raadsmeerderheid voor verlaging van de leeftijdsgrens was, ware het niet dat de kosten een obstakel vormden,

● Uit navraag eerst bleek dat deze hoge kosten zouden liggen in de fysieke inspectie van monumentale bomen, die sowieso eens per 4 jaar plaats vindt tijdens de actualisatie van de Nota Bladgoud, maar bij het verlagen van de leeftijdsgrens in één keer voor een fors aantal extra bomen zou moeten plaatsvinden,

● Deze inventarisatie van onze monumentale bomen voorheen nodig was door de onderhoudssubsidie voor monumentale bomen, maar dat dit, nu deze subsidie is vervallen, geen noodzaak meer is,

● Het label monumentaal of niet bovendien pas van belang wordt bij kapplannen,

Besluit:

● De classificatie als monumentale boom niet meer standaard iedere 4 jaar te doen, maar enkel wanneer nodig, zoals bij een aanvraag omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand,

● De leeftijdsgrens voor monumentaliteit bij bomen te verlagen naar 40 jaar, en dit te wijzigen in de APVG,

En gaat over tot de orde van de dag.

Wesley Pechler

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

D66, SP, CDA, StudentenStad, PVV

Tegen

alleanderepartijen, GroenLinks, PvdA

Lees onze andere moties

Motie: 'Fossiele industrie geen goede reclame'

Lees verder

Motie: 'Inzage BEA’s en ecologische onderzoeken bij omgevingsvergunning'

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer