Motie: 'Fossiele industrie geen goede reclame'


16 december 2020

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 16 december 2020, besprekende de Reclamenota 2021.

Constaterende dat:

 Er in Groningen in de openbare ruimte veelvuldig reclame wordt gemaakt voor vervuilende producten;

 Fossiele bedrijven, gas- en olie-industrie en luchtvaartmaatschappijen in de publieke ruimte vrij spel om hun fossiele producten te adverteren en aan te bieden;

 De gemeente de ambitie heeft uitgesproken in 2035 CO2-neutraal te willen zijn, het gebruik van fossiele brandstoffen wil terugdringen en bovendien voorop wil lopen in de energietransitie;

Overwegende dat:

 De fossiele industrie desastreus is voor mens, dier, natuur en milieu en reclame-uitingen die het gebruik van fossiele brandstoffen aanmoedigen niet passen bij een groen, gezond en gelukkig Groningen;

 Er bijvoorbeeld eerder voor de schadelijke tabaksindustrie een verbod op reclameuitingen is gerealiseerd;

Verzoekt het college:

 Te onderzoeken hoe reclame-uitingen voor fossiele producten en bedrijven in de publieke ruimte kan worden teruggedrongen;

 Met het Rijk en andere relevantie instanties in gesprek te gaan als blijkt dat de gemeente zelf niet over de bevoegdheid beschikt om fossiele advertenties van grootvervuilers aan banden te leggen;

Terence van Zoelen / Jimmy Dijk

Partij voor de Dieren / SP


Status

Verworpen

Voor

SP, StudentenStad, 100%Groningen

Tegen

Stadspartij, CDA, ChristenUnie, CU, D66, GroenLinks, VVD