Motie: 'Inzage BEA's'


16 december 2020

Motie “Inzage BEA’s”

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 16 december 2020,

Constaterende dat:

- In de collegebrief “Beleidsregels APVG Vellen van een houtopstand” het college de raad informeert over het nieuwe kapbeleid,

- Hierin mede door de adviezen van het Rekenkamercommissierapport “Beleid dat hout snijdt” verbeteringen worden voorgesteld op het vlak van communicatie en transparantie,

- Het college voornemens is de digitale inzage van kapvergunningen te verbeteren,

- Niet alle Boom Effect Analyses langs het college en de raad komen want BEA’s worden ook afgehandeld door de teamleider van VTH.

- Er geen toegankelijk overzicht is welke BEA’s (Boom Effect Analses) zijn opgesteld.

Overwegende dat:

- Het wenselijk is dat de raad en inwoners op een overzichtelijke wijze kunnen zien welke BEA’s zijn vastgesteld,

- Het wenselijk is dat bij het bekijken van een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand, waar van toepassing, ook de bijbehorende BEA inzichtelijk is,

Verzoekt het college:

- Op de gemeentelijke website een publiek toegankelijke lijst bij te houden van alle vastgestelde BEA’s,

- Te onderzoeken hoe bij de (digitale) inzage van een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand een eventuele bijbehorende BEA inzichtelijk kan worden gemaakt,

- De raad over de voortgang hiervan vóór het zomerreces 2021 te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag,

Partij voor de Dieren

Terence van Zoelen


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: 'Iedere opstand begint bij een individu'

Lees verder

Motie: 'Fossiele industrie geen goede reclame'

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer