Motie vreemd ‘Stop huiselijk geweld’


Raads­brede motie

8 november 2023

Motie vreemd ‘Stop huiselijk geweld’

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 7 november 2023, n.a.v, de eerdere

bespreking van het actieplan huiselijk geweld, kindermishandeling en geweld tegen vrouwen.

Constaterende dat:

• Uit landelijk onderzoek is gebleken dat:

o 9 procent van de personen ouder dan 16 jaar de afgelopen 12 maanden te maken heeft gehad met huiselijk geweld;

o huiselijk geweld gemiddeld pas na 72 geweldsincidenten wordt gesignaleerd;

o de meeste gezinnen een jaar na melding bij Veilig Thuis nog steeds te maken hebben met huiselijk geweld.

• Elke acht dagen een vrouw wordt gedood, in het merendeel door haar (ex-)partner;

• De wachtlijsten bij Veilig Thuis zijn toegenomen, de vrouwenopvang vol zit en vrouwen met kinderen noodgedwongen ondergebracht moeten worden in een hotel;

• 1 op de 3 kinderen met seksueel geweld te maken heeft gehad;

• Kinderen die zelf slachtoffer waren van huiselijk geweld/kindermishandeling zelf later vaak gewelddadig en pleger of slachtoffer van huiselijk geweld worden.


Overwegende dat:

• Huiselijk geweld tot ernstige persoonlijke problemen voor slachtoffers én hoge maatschappelijke kosten leidt, waarbij we nu slechts het topje van de ijsberg zien.

• Veiligheid op straat begint bij veiligheid in het gezin.

• Het actieplan van de gemeente Groningen de ambitie heeft om huiselijk geweld eerder te signaleren en beter aan te pakken.

• We ervoor willen zorgen dat slachtoffers én plegers de noodzakelijke ondersteuning krijgen en toekomstige generaties behoed worden voor huiselijk geweld.

• Gemeenten met het Rijk hebben afgesproken dat de kwaliteit van de aanpak van huiselijk geweld verbeterd wordt, maar dat het Rijk daarvoor onvoldoende financiële middelen beschikbaar stelt, mede gelet op de huidige forse loon- en prijsstijgingen.


Spreekt uit:

Dat we ernaar streven dat iedereen veilig thuis kan zijn.


Roept het college op om;

• In samenwerking met netwerkpartners en andere gemeenten bij het Rijk te lobbyen voor een intensivering van een integrale aanpak om huiselijk geweld, kindermishandeling, seksueelgeweld en geweld tegen vrouwen uit te bannen, waarbij preventie, hulpverlening, zorg, veiligheid en strafrecht integraal onderdeel zijn van deze integrale aanpak.

• Te lobbyen bij het Rijk om structureel genoeg extra geld beschikbaar te stellen aan gemeenten om dit doel te bereiken.

• Daarnaast te lobbyen bij het Rijk om regie te voeren op het maatschappelijk gesprek binnen het onderwijs, cultuur en alle andere sectoren in de samenleving over grensoverschrijdend gedrag.

• Namens de gemeente Groningen en de netwerkpartners een opiniestuk aan te leveren bij de regionale en landelijke media.

• Deze motie door te sturen naar de Tweede Kamer, de betrokken bewindslieden, de VNG en de G40.


En gaat over tot de orde van de dag.

Dennis Ram, Partij voor de Vrijheid

Wesley Pechler, Partij voor de Dieren

Yaneth Menger, Stadspartij 100% voor Groningen

Evelien Bernabela, Partij voor het Noorden

Mirte Goodijk, Student & Stad

Peter Rebergen, ChristenUnie

Jalt de Haan, CDA

Justine Jones, GroenLinks

Rozemarijn Gierkink, PvdA

Daan Brandenbarg, SP

Ietje Jacobs, VVD

Maria Martinez Doubiani, D66


Status

Aangenomen

Voor

Alle partijen in de raad

Tegen

Lees onze andere moties

Motie “Work Hard, Pay Hard" Stagevergoeding

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer