Uitvoering moties dieren­welzijn teleur­stellend


6 februari 2012

De Partij voor de Dieren is van mening dat de aangenomen moties ter bevordering van dierenwelzijn in de gemeente onvoldoende zijn uitgevoerd. Volgens de partij heeft het College van B&W veel kansen niet benut.

Onlangs werden de Raadsleden middels een collegebrief op de hoogte gebracht van de stand van zaken, betreffende eerder aangenomen moties omtrent dierenwelzijn. In deze brief wordt onder andere gesteld dat het voorkeursbeleid voor circussen zonder dieren niet gehandhaafd kan worden. ‘In diezelfde brief staat ook dat de gemeente, door middel van een huurovereenkomst op de Drafbaan, circussen met wilde dieren helemaal zou kunnen bannen van de Drafbaan. Dus er is wel degelijk een mogelijkheid,’ aldus fractievoorzitter Gerjan Kelder. ‘Daarnaast kan de gemeente zelf een wervende rol spelen bij het aantrekken van circussen zonder wilde dieren. Dit staat in de brief niet als optie genoemd.’

Olifanten weren uit de Sinterklaasoptocht is volgens het College ook onmogelijk: dierenwelzijn is nu eenmaal geen grond voor het weigeren van een evenementenvergunning. ‘Wij hebben in de motie echter duidelijk ook het aspect van openbare orde en veiligheid genoemd. In de brief staat niets over mogelijkheden om de vergunning op grond van openbare orde en veiligheid te weigeren,’ vervolgt Kelder.

Voor de motie over het welzijn bij vissen had het College van B&W ook beter haar best kunnen doen, meent de Partij voor de Dieren-voorzitter. ‘Wij willen dat mensen zich bewust worden van de negatieve gevolgen van hengelen op de directe omgeving en van het feit dat vissen pijn kunnen lijden. Het College van B&W vindt dat hierover al voldoende informatie versterkt wordt. Als argument draagt zij aan, dat de Hengelsportfederatie informatie meegeeft bij het verstrekken van de vispas. Toen wij navraag deden bij deze federatie over wat de inhoud van de informatie was, bleek deze enkel te gaan over wet- en regelgeving omtrent vissen. Niets over gevolgen van visserij dus.’

‘We vinden dat het College van B&W zich er veel te makkelijk vanaf gemaakt heeft en wij zullen ons best doen om ervoor te zorgen dat de moties beter uitgevoerd worden,’ stelt Kelder. De betreffende collegebrief wordt in de raadscommissie Beheer en Verkeer van 8 februari behandeld.