Groene Enclave


2 maart 2015

De aangeboden percelen hebben volgens het bestemmingsplan uit 2012 de bestemming Groen en Water. Groen betekent bijvoorbeeld natuur, bermen of gebieden van recreatief medegebruik. De Partij voor de Dieren is bezorgd om het mogelijke verdwijnen van natuur en vraagt zich af of dit leidt tot precedentwerking, waarbij de gemeente meer groene gebieden gaat verkopen. Verder vraagt de partij zich af in hoeverre deze procedure afwijkt van het bestemmingsplan. De partij wil daarom opheldering van het College over de kwestie.

De nu nog uit weilanden bestaande Groene Enclave is gelegen ten westen van de Hoogeweg in de Reitdiepwijk tussen Dorkwerd en het noorden van de stad. Voor het gebied zijn plannen ontwikkeld in de vorm van een plantsoen, waar ruimte is voor water, eilanden, natuur en kinderspeelplaatsen. Het gebied behoudt hierin dus de bestemming Groen en Water.

Vorig jaar echter hebben aanwonenden een brief van de gemeente ontvangen. Hierin inventariseert de gemeente de bereidwilligheid om grond aan te kopen of in gebruik te nemen, die volgens het bestemmingsplan valt onder het Groen en Water van de Groene Enclave. De grond wordt aangeboden tegen een veel lagere prijs dan de reguliere kostprijs voor tuingrond.

“We maken ons met name zorgen over het verdwijnen van nog meer natuur in de stad”, aldus Partij voor de Dierenraadslid, Gerjan Kelder. “De gronden hebben de bestemming Groen en Water, niet Tuin. Dus betekent dit dan ook, dat de gemeente aanvullende eisen stelt aan het gebruik ervan? Bijvoorbeeld door een verbod op het betegelen of ontgraven van het groen?” Verder vraagt de Partij voor de Dieren zich af of de vraag voortkomt uit een bezuinigingsmaatregel en of de gemeente voornemens is meer Groen in de uitverkoop te doen om kosten van groenbeheer te besparen.