Helderheid over banden gemeente en Fish4­Future


19 april 2011

Persbericht - Groningen, 19 april 2011 – De Partij voor de Dieren wil opheldering van het college over de banden met Fish4Future, een project waarbij “sportvissen” zou worden ingezet voor het welzijn van jongeren. Fractievoorzitter Gerjan Kelder is van mening dat een activiteit die van zo weinig respect voor dieren getuigt, jongeren niet zal helpen zich in een positieve richting te ontwikkelen. Daarnaast wil hij opheldering rondom de plannen van Fish4Future een vis- en beleefcentrum en een extensieve viskwekerij te ontwikkelen op het nu braakliggende terrein van de voormalige Suikerunie.

Kelder heeft een brief gestuurd aan de betrokken instellingen met daarin het verzoek af te zien van deelname aan het project Fish4Future om redenen van dierenwelzijn. Hij noemt de keuze van hengelen als vorm van therapie een twijfelachtige, zeker omdat het hier om kwetsbare jongeren gaat, die in sommige gevallen een gedragsstoornis hebben waarbij agressie jegens mensen en dieren een vaak voorkomend kenmerk is. Kelder: “Dan lijkt een activiteit waarbij dieren via een haak door hun lip uit het water worden gehaald, ons niet de meest aangewezen methode, noch uit oogpunt van de vissen, noch uit dat van de jongeren.”

Ook zijn vragen gesteld over de betrokkenheid van Fish4Future bij de invulling van het braakliggende terrein van de Suikerunie. De Partij voor de Dieren is van mening dat een “sport”, die niet alleen bij vissen, maar ook onder vogels tot slachtoffers leidt en die daarnaast kan leiden tot ernstige aantasting van natuur en milieu, niet thuishoort in een gebied dat is aangewezen om als natuurgebied te worden ingericht.

De Partij voor de Dieren, die onlangs bij de behandeling van de Nota Dierenwelzijn in de gemeenteraad van 30 maart jl. nog pleitte voor een totaalverbod op de “hengelsport” in de gemeente Groningen, wil verder weten hoe het college denkt over de combinatie van jongeren en hengelen. Wethouder Visscher stelde toen geen voorstander te zijn van viswedstrijden voor kinderen, maar volgens Kelder stimuleert zij het vissen onder kinderen wel door vergunningen af te geven voor de deelnemers aan het project Fish4Future, waaronder de Erasmusschool, Stichting Het Poortje Jeugdinrichtingen en Stichting MJD-Groningen. Kelder wil ook weten hoeveel de door de gemeente gesubsidieerde MJD-Groningen kwijt is aan deelname aan dit project.