Het is zover! Het coali­tie­ak­koord is gepre­sen­teerd


13 juni 2022

Tijdens de verkiezingscampagne zeiden we ‘verbeter de wereld, begin in Groningen’ en dat is ons gelukt. Er ligt een mooi akkoord waarmee we aan de slag gaan voor een diervriendelijker, groener en socialer Groningen. “Het begint in Groningen: voor wat echt van waarde is”, dat is de titel van het akkoord dat we na onderhandelingen met GroenLinks, de Partij van de Arbeid, SP en ChristenUnie hebben opgesteld. Het is een coalitieakkoord met een sterke nadruk op een andere houding ten opzichte van dieren, natuur en milieu. Het akkoord ademt een planeetbrede visie, maar met concrete oplossingen voor lokale opgaven.

Een cultuurverandering

Het coalitieakkoord is het begin van een cultuurverandering. We erkennen als gemeente de ernst van de klimaat- en biodiversiteitscrisis en handelen daar naar. Economische groei is niet langer een doel op zich, in plaats daarvan zetten we in op brede welvaart: welzijn en welvaart binnen de grenzen van de planeet. We gaan voor een diervriendelijker, groener, socialer en inclusiever Groningen. Een solidaire en sociale gemeente waarbij de lokale overheid stuurt op wat echt van waarde is. Waar we omkijken naar elkaar en we zorgen voor gelijke kansen voor iedereen. Waar we inzetten op minder energieverbruik, meer betaalbare woningen en groei van de natuur en biodiversiteit.

We hebben er qua natuurbehoud voor weten te zorgen dat het Driebondsbos en de naastgelegen rietlanden behouden blijven. Het daar geplande mountainbike skillspark moet dus op een andere plek worden gerealiseerd en ook voor de aldaar geplande woningen moet een andere locatie worden gevonden. Daarnaast gaat er meer geld naar natuur, dierenwelzijn en ecologie in de gemeente. Daarmee zetten we stappen om de biodiversiteit te versterken, bijvoorbeeld door minder te maaien en bloemen en kruiden in te zaaien. Dit willen we samen met natuurorganisaties doen, die we uitnodigen om samen met ons aan de slag te gaan met het vormgeven van robuuste groene, natuurrijke gebieden in onze gemeente.

We maken werk van de voedseltransitie waarbij we streven naar een meer extensieve landbouwsector, minder gebruik van gif en minder overbemesting van landbouwgrond. Met onze wethouder eiwittransitie stimuleren we de overgang van dierlijke eiwitten naar plantaardige eiwitten, en ondersteunen we boeren bij de overstap naar bijvoorbeeld biologische akkerbouw. Hiermee willen we op lokaal en regionaal de natuurlijke balans herstellen. We gaan voor meer sociale voedselinitiatieven en maken werk van het verkorten van de keten van voedselproductie tot consument.

We gaan voor een herbezinning op de omgang met dieren. Zo maken we de overstap van ‘plaagdierbestrijding’ naar samenleven met dieren. Waar mensen en dieren elkaar in de weg zitten kiezen we voor diervriendelijke oplossingen. We verlengen geen jachtrechten op gronden van de gemeente en ook beheerjacht wordt niet meer toegestaan. We beperken de sportvisserij in ecologisch waardevolle gebieden.

Vanuit het bestuur en vanuit de gemeenteraad

We zijn ervan overtuigd dat we de noodzaak om op een andere manier met dieren, natuur en milieu om te gaan op de kaart hebben gezet. We gaan de komende jaren in het gemeentebestuur aan de slag met het realiseren van deze belangrijke punten en onze idealen, maar zullen natuurlijk ook vanuit de fractie kritisch blijven op de ingezette koers en waar nodig bijsturen en aanscherpen. Onze aanjagersrol, zowel binnen het gemeentebestuur als vanuit de fractie, blijft onverminderd belangrijk.

Lees mee (open het akkoord hier) en laat ons weten wat je ervan vindt. We hopen elkaar snel te spreken!

Gerelateerd nieuws

Maai Mei Niet! Geef vlinders en bijen meer kans

Om zo goed mogelijk bij te dragen aan de biodiversiteit stimuleren wij 'Maai mei niet'. Zo weinig mogelijk maaien is de bood...

Lees verder

Een feestelijk moment met twee installaties!

Gisteravond was een feestelijk moment! Kirsten de Wrede werd geïnstalleerd als wethouder. Haar portefeuille zal bestaan uit L...

Lees verder