Afscheids­feestjes wethouders


Indiendatum: dec. 2012

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Grote Markt 1
9712 HN Groningen


Datum: Groningen, 13 december 2012

Betreft: schriftelijke vragen door de leden van de raad gesteld overeenkomstig artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Groningen betreffende drie afscheidsfeestjes van wethouders


Geacht college,

In het Dagblad van het Noorden van 8 december jl. lazen we dat de afscheidsfeestjes van de voormalige wethouders Elly Pastoor, Karin Dekker en Frank de Vries samen zo’n 50.000 euro hebben gekost. De Partij voor de Dieren en de Stadspartij vinden dat veel geld, zeker in een tijd waarin het Nieuwjaarsfeest voor de bevolking, kosten ongeveer twee keer zoveel, is wegbezuinigd vanwege de kritieke financiële situatie van de gemeente.

Wij willen u daarom graag de volgende vragen stellen.

1. Is het bedrag van € 50.000 ongeveer correct?
2. Kunt u de kosten specificeren?
3. Hoe kunt u in deze tijd van krapte een dergelijke uitgave verantwoorden?
4. Via welk besluitvormingsproces zijn deze feestjes tot stand gekomen?
5. Is het niet beter dat Raad en College samen afspreken hoeveel afscheidsfeestjes mogen kosten?
6. Het was vast voordeliger geweest om een gezamenlijk feestje te geven. Waarom is dat niet gebeurd?
7. Beseft u dat wij als volksvertegenwoordigers aan de kiezers verantwoording moeten kunnen afleggen voor dergelijke forse uitgaven? Beseft u dat wij dit niet kunnen doen wanneer de Raad niet op de hoogte gesteld is van vorm en kosten? Deelt u onze mening dat de Raad, in ieder geval via het presidium, moet worden geïnformeerd over dergelijke forse en politiek gevoelige uitgaven?


Met vriendelijke groet,

Gerjan Kelder
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren Groningen


Robert Prummel
Fractievoorzitter Stadspartij

Indiendatum: dec. 2012
Antwoorddatum: 15 jan. 2013

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

1. Is het bedrag van 50.000 euro correct?

Het genoemde bedrag van 50.000 euro is niet correct. De kosten die met de drie afscheidsrecepties gemoeid zijn bedragen (afgerond) 43.000 euro.
Rekening houdend met autonome kosten- (c.q. prijs)stijgingen gedurende de afgelopen jaren, zijn de gemiddelde kosten per afscheid in 2012 vergelijkbaar met de gemiddelde kosten per afscheid over de periode 2002-2006.
Het gezamenlijke afscheid van de ex-wethouders Dijksta, Van Schie en Verschuren kostte in 2010 (afgerond) 21.500 euro.

2. Kunt u de kosten specificeren?

De kosten zijn als volgt opgebouwd (afgerond op tientallen):

a. Drukwerk 2.050 euro

b. Huur locaties 1.400 euro.

c. Techniek en diverse facilitaire voorzieningen 19.790 euro

d. Gastsprekers, catering, muziek etcetera 19.760 euro

Indien u een nadere specificatie wenst is dit beschikbaar.

3. Hoe kunt u in deze tijd van krapte een dergelijke uitgave verantwoorden?

Het is in Groningen gebruik dat wethouders bij hun vertrek naast hun officiële afscheid in de gemeenteraad ook een publieksafscheid aangeboden krijgen. Voor alle drie de ex-wethouders geldt dat zij zich de afgelopen jaren intensief hebben ingezet voor de stad Groningen en haar inwoners. Een tweetal gedurende een langere periode. Zij hebben daarbij vanuit hun individuele portefeuilles samengewerkt met talloze instellingen en bedrijven. Mede om waardering te tonen voor al deze samenwerkende partijen - waarmee ook na het vertrek van genoemde wethouders wordt samengewerkt - is gekozen voor het individuele afscheid zoals dat inmiddels heeft plaatsgevonden. Daarbij is als uitgangspunt gehanteerd dat elk afscheid sober doch stijlvol, met respect voor het "eigene" (specifieke portefeuilles met een eigen voorgeschiedenis) en bij voorkeur op een locatie van de gemeente Groningen gehouden zou worden.

4. Via welk besluitvormingsproces zijn deze feestjes tot stand gekomen?

De voorbereiding en uitvoering van de drie afscheidsrecepties hebben plaats- gevonden onder de eindverantwoordelijkheid van het college.

5. Is het niet beter dat Raad en College afspreken hoeveel afscheidsfeestjes mogen kosten?

Voor de zomer van 2013 zal het college van burgemeester en wethouders een protocol ter instemming voorleggen aan de raad waarin uitgangspunten, richt- lijnen en procedurestappen zijn uitgewerkt, rekening houdend met verantwoor- delijkheden van de raad en daarvan afgeleid die van het college en de gemeentesecretaris.

6. Het was vast voordeliger geweest om een gezamenlijk feestje te geven. Waarom is dat niet gebeurd?

Zie in dat verband de beantwoording van vraag 3.

7. Beseft u dat wij als volksvertegenwoordigers aan de kiezers verantwoording moeten kunnen afleggen voor dergelijke forse uitgaven? Beseft u dat wij dit niet kunnen doen wanneer de Raad niet op de hoogte gesteld is van vorm en kosten? Deelt u onze mening dat de Raad, in ieder geval via het presidium, moet worden geïnformeerd over dergelijke forse en politiek gevoelige uitgaven?

Het college van burgemeester en wethouders deelt de mening van de Stadspartij en Partij voor de Dieren dat de raad in dit soort situaties een meer nadrukkelijke rol verdient. Zie in dat verband het voorstel om voor de zomer van 2013 een protocol op te stellen en ter instemming voor te leggen aan de raad.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer