Schrif­te­lijke vragen betref­fende stoppen met het Forum


Indiendatum: nov. 2012

Geacht college,
In de eerste plaats willen wij u veel succes wensen voor de komende periode. Wij hopen dat u met een open gemoed vragen en suggesties van de raad tegemoet treedt en wensen u veel wijsheid toe.
Tijdens de gemeenteraad van 22 oktober jl. stelde Johan Remkes in zijn hoedanigheid als formateur van het nieuw te vormen college van burgemeester en wethouders dat het moment om te breken met het Groninger Forum gepasseerd was.

Dat is ook heel lang over de regiotram gezegd. Toch bleek dat niet onmogelijk. De Partij voor de Dieren meent dat nu wegens financiële onhaalbaarheid het project Regiotram is stopgezet, dit zeker voor het Forum moet gaan gelden. Immers, waar de Regiotram nog voorzag in een behoefte, namelijk het oplossen van het bereikbaarheidsprobleem van de stad Groningen, is het Forum een prestigeproject bij uitstek. De Partij voor de Dieren is namelijk nog altijd niet overtuigd van de noodzaak van het Forum, zeker niet nu er steeds meer winkels leeg staan. Ondanks dat de plannen voor het Forum nu al jaren bestaan, is er nog steeds geen sprake van een zinvolle invulling. In het kersverse Prinsenhofakkoord lezen wij dat dit nieuwe college een onafhankelijke partij in kaart wil laten brengen welke ruimte er is voor extra commerciële activiteit in de begroting van het Groninger Forum.

De Partij voor de Dieren wil hier graag enkele vragen over stellen.

1. Heeft dhr. Remkes zijn uitspraak over het Forum gedaan op basis van feiten? Zo ja, welke feiten en cijfers liggen ten grondslag aan deze uitspraak?
2. De Partij voor de Dieren wil alsnog een gespecificeerde kosten/baten analyse betreffende het financiële plaatje indien nu gestopt zou worden met het Forum. Welke waarde heeft de grond, die dan verkocht zou kunnen worden aan andere partijen, welke bindende afspraken zijn gemaakt waar hoe dan ook financiële verplichtingen uit voort vloeien en welke, etc. Wij begrijpen dat deze vraag niet makkelijk te beantwoorden is, maar gezien het grote financiële belang van Stad vinden wij openheid en transparantie in deze zaak zeer belangrijk.
3. Welke kosten zijn verbonden aan het onderzoek van de onafhankelijke partij naar meer commerciële activiteit in het Forum?
4. Vallen deze kosten binnen het bestaande budget van het Forum?
5. Zeer onlangs (19 oktober) bracht het college, toen reeds gevallen over de tram, naar buiten dat 31 oktober de feestelijke start van de bouw van het Forum zou zijn. De Partij voor de Dieren vindt het bijzonder dat deze datum samenvalt met de installatie van een nieuw college en vindt de termijn tussen bekendmaking van de datum en de datum zelf, ietwat kort. De Partij voor de Dieren wil daarom graag weten, wanneer deze datum door het college is vastgesteld en vraagt zich bovendien af of ons boze vermoeden, dat dit festijn duidelijk moet maken dat het Forum niet net als de tram alsnog geschrapt kan worden, terecht is.

Er wordt iedere dag verder gewerkt aan de totstandkoming van het Forum. Daarom verzoeken wij u deze vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Partij voor de Dieren Stadspartij

Gerjan Kelder Robert Prummel

Indiendatum: nov. 2012
Antwoorddatum: 27 nov. 2012

door de leden van de raad gesteld overeenkomstig artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Groningen.

2012 – Nr. 57.

VRAGEN van de Partij voor de Dieren van de heer G.J. Kelder en van de Stadspartij van de heer R.P. Prummel betreffende stoppen van de bouw met het Groninger
Forum. (Binnengekomen: 15 november 2012).

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

Groningen, 27 november 2012.

1. Heeft dhr. Remkes zijn uitspraak over het Forum gedaan op basis van feiten? Zo ja, welke feiten en cijfers liggen ten grondslag aan deze uitspraak?

De uitspraak van de heer Remkes over het Forum in het DvhN berust op zijn persoonlijk oordeel. In onze beantwoording van uw volgende vragen vindt u enkele feiten en cijfers rond het al dan niet bouwen van het Forum, maar ons is niet bekend op welke gegevens de heer Remkes zijn uitspraak heeft gebaseerd.

2. De Partij voor de Dieren wil alsnog een gespecificeerde kosten/baten analyse betreffende het financiële plaatje indien nu gestopt zou worden met het Forum. Welke waarde heeft de grond, die dan verkocht zou kunnen worden aan andere partijen, welke bindende afspraken zijn gemaakt waar hoe dan ook financiële verplichtingen uit voort vloeien en welke, etc. Wij begrijpen dat deze vraag niet makkelijk te beantwoorden is, maar gezien het grote financiële belang van Stad vinden wij openheid en transparantie in deze zaak zeer belangrijk.

Voor een gespecificeerde kosten/baten-analyse zijn meer gegevens nodig dan waarover wij thans kunnen beschikken. Wel kunnen wij uiteenzetten tot welke orde van grootte de financiële consequenties kunnen reiken indien nu met het Forum wordt gestopt. Het project Grote Markt Oostzijde vormt door grote interne samenhang feitelijk één geheel. Stopzetten van het Forum betekent dat ook de parkeergarage en de ontwikkelingen van de Oostwand en de Nieuwe Markt zuidzijde komen te vervallen. In 2011 heeft Volker Wessels te kennen gegeven - en dit standpunt onlangs nog bevestigd - af te zien van het ontwikkelen van de Oostwand als er geen Forum komt. Subsidies zullen moeten worden terugbetaald en er zullen forse schadeclaims ingediend worden.
In januari 2011 hebben wij in een brief aan de gemeenteraad (BD 11.2503545) de financiële consequenties aangegeven van het stopzetten van het project door de gemeente. Berekend is toen dat de financiële schade 40 tot 50 miljoen euro zou bedragen. Inmiddels zijn deze bedragen verder opgelopen doordat het project bijna 2 jaar verder is ontwikkeld en in de uitvoeringsfase is.Om te beginnen geldt dat voor de investeringen die in deze 2 jaar zijn gedaan. Kosten zijn gemaakt voor archeologie, planontwikkeling, sloop, bouwrijpmaken en het infocentrum: opgeteld ca. 10 miljoen euro. Voorts zijn ook de bouwcontracten aangegaan met de aannemers voor het Forum en Vindicat. Deze aannemers, hun onderaannemers en leveranciers zullen forse schadeclaims indienen indien de projecten worden gestopt. Die schadeclaims kunnen oplopen tot 25 miljoen euro.

Ten slotte komen ook andere kosten voor rekening van de gemeente als de bouw van het Forum wordt stopgezet:

- De Openbare Bibliotheek voldoet op de huidige locatie niet aan de eisen die nu en in de toekomst aan een bibliotheek gesteld worden. De kosten voor fysieke aanpassing zullen tussen de 5 en 7 miljoen euro uitkomen.
- De inventaris van de bibliotheek is grotendeels afgeschreven of niet meer van deze tijd. In de begroting van het Forum is voorzien in de vernieuwing ervan; tussen 2017 en 2020 zal hiervoor ongeveer 3 miljoen euro extra nodig zijn.
- Op de filmlocatie aan het Hereplein ligt een kettingbeding; er mag aan het Hereplein gedurende 10 jaar geen filmvertoning plaatsvinden. Er geldt een opschorting van dit beding totdat het Groninger Forum klaar is. Indien de bouw van het Forum vervalt, geldt ook de opschorting niet meer en dient de filmvertoning aan het Hereplein te stoppen. In dat geval zal er óf een andere locatie gevonden dan wel gebouwd moeten worden óf zal dit de stad dit type arthouse cinema niet langer kunnen bieden.
- De organisatie van het Groninger Forum (Groninger Forum, GFO en Liga) moet ontmanteld, waardoor kosten worden gemaakt en in totaal ongeveer 50 arbeidsplaatsen verloren gaan.
- Er zullen ook indirecte financiële gevolgen optreden die thans niet te kwantificeren zijn.

3. Welke kosten zijn verbonden aan het onderzoek van de onafhankelijke partij naar
meer commerciële activiteit in het Forum?

Een onderzoek naar verdere "commercialisering" van het Forum is onderdeel van het jongste college-akkoord. Voor dit onderzoek moet de vraagstelling nog worden gepreciseerd. Wij zullen de gemeenteraad hierover begin 2013 informeren. Dat geldt ook voor de kosten van dit onderzoek.

4. Vallen deze kosten binnen het bestaande budget van het Forum?

Dit onderzoek was niet voorzien, dus niet begroot. Binnen de bestaande budgetten zal worden gezocht naar financiële dekking.

5. Zeer onlangs (19 oktober) bracht het college, toen reeds gevallen over de tram, naar buiten dat 31 oktober de feestelijke start van de bouw van het Forum zou zijn. De Partij voor de Dieren vindt het bijzonder dat deze datum samenvalt met de installatie van een nieuw college en vindt de termijn tussen bekendmaking van de datum en de datum zelf, ietwat kort. De Partij voor de Dieren wil daarom graag weten, wanneer deze datum door het college is vastgesteld en vraagt zich bovendien af of ons boze vermoeden, dat dit festijn duidelijk moet maken dat het Forum niet net
als de tram alsnog geschrapt kan worden, terecht is.

Uw vermoeden is ongegrond. In onze beantwoording hiervoor vindt u aanmerkelijk zwaarder wegende argumenten dan een "feestelijke start" die maken dat het Forum naar ons oordeel niet alsnog moet worden geschrapt. In feite is overigens 19 oktober ook niet de datum waarop tot deze start is besloten. Al circa vijf weken eerder zijn betrokkenen van de aannemer, de Forumorganisatie en de gemeente in overleg tot de slotsom gekomen dat eind oktober, begin november het bouwterrein geschikt zou zijn voor een formele eerste handeling. Tot dat tijdstip zou dan ook voldoende voorbereidingstijd
resteren voor de bescheiden festiviteit en voor het tijdig versturen van uitnodigingen. Omdat de aannemer de locatie op orde moest brengen is de keus van de exacte datum aan hem overgelaten.

Interessant voor jou

Vragen betreffende het weren van bont op de Groninger Modeparade

Lees verder

Afscheidsfeestjes wethouders

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer