Vragen betref­fende schade en letsel veroor­zaakt door parti­culier vuurwerk


Indiendatum: jan. 2013

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Grote Markt 1
9712 HN Groningen


Datum: 21 januari 2013

Betreft: schriftelijke vragen door de leden van de raad gesteld overeenkomstig artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Groningen betreffende schade en letsel veroorzaakt door particulier vuurwerk


Geacht college,

De Partij voor de Dieren pleit al jaren voor een verbod op vuurwerk, dan wel het gecontroleerd afsteken van vuurwerk op slechts enkele plekken in de stad. Veel oudere mensen durven uit angst voor de met rotjes gooiende jeugd de straat niet op. Dat is niet onterecht, want ongeveer de helft van de slachtoffers zijn omstanders.

Het is een bekend feit dat veel dieren doodsbang zijn voor het geknal en geflits dat ze niet kunnen plaatsen. Veel dieren, zoals bijvoorbeeld honden, hebben bovendien een gehoor dat vele malen beter is dan dat van mensen en hebben dus extra veel last van geknal. Vuurwerk leidt ook tot luchtverontreiniging. Er komen grote hoeveelheden fijnstof in de lucht.

Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) heeft in 2013 voor de vijfde achtereenvolgende keer bijgehouden hoeveel mensen door vuurwerk oogletsel hebben opgelopen. Dat waren er 264, waarvan 101 mensen blijvend letsel houden. 23 ogen werden volledig blind, waarvan 8 zelfs verwijderd moesten worden. Definitieve cijfers komen in de loop van maart. “Als er een reisbestemming zou zijn met een zo hoog risico op letsel door explosieven als in ons eigen land rond oud en nieuw, dan zou onze regering voor een dergelijk land een negatief reisadvies afkondigen”, aldus Tjeerd de Faber van het NOG. Het NOG pleit al jaren voor een verbod op privé vuurwerk.

In januari 2011 hebben wij u schriftelijke vragen gesteld over de kosten van particulier vuurwerk in de gemeente Groningen, mede naar aanleiding van het feit dat binnen het Nederlands Genootschap van Burgemeesters stemmen opgingen om vuurwerk te verbieden. Zo had burgemeester Verver van Schiedam de smoor in over de 85.000 euro die het Schiedam kostte om de schade te herstellen.

In Groningen bleek de schade van de jaarwisseling 2010/2011 iets lager te liggen.
Schade aan asfalt en bestrating……………………………………13535
Schade aan groenvoorziening………………………………… ……4847
Schade aan gemeentelijk straatmeubilair…………………………..10690
Preventieve inzet stadsbeheer……………………………………….6720
Preventieve inzet Milieudienst……………………………………….9820

Dat is 29.072 euro, de preventieve inzet van Stadsbeheer en Milieudienst meegerekend 45.612. Hierbij zijn niet meegerekend de extra schoonmaakkosten die de Milieudienst moet maken, want die worden niet meegenomen in dit overzicht.

Naar schatting hadden bij deze jaarwisseling ongeveer zeventig mensen van de gemeente Groningen zich bij een hulppost gemeld met vuurwerkletsel en er waren 25 telefonische meldingen van vuurwerkoverlast geregistreerd.

De Partij voor de Dieren is benieuwd naar de nieuwste cijfers rondom letsel en schade als gevolg van vuurwerk in de gemeente Groningen. Daarom stellen wij u ongeveer dezelfde vragen als die wij u in januari 2011 hebben gesteld, maar dan voor twee jaarwisselingen, die van 2011 en 2012.

1. Wat is de schade die vuurwerk heeft aangericht tijdens de laatste twee jaarwisselingen? Hoeveel kosten zijn dit jaar besteed aan het schoonmaken en opruimen van afgestoken vuurwerk? NB: de extra schoonmaakkosten die de Milieudienst moet maken zouden wij ook graag terugzien bij de beantwoording van de vragen.

2. Wat waren de kosten van de preventieve maatregelen in het kader van vuurwerk die ieder jaar worden genomen, zoals het verwijderen van bankjes en brievenbussen en het afsluiten van glas- en papierbakken?

3. Zijn er meldingen bij de politie binnengekomen over overlast van vuurwerk en zo ja, hoeveel en van welke aard waren deze?

4. De Partij voor de Dieren wil graag weten hoeveel letsel het afsteken van vuurwerk bij de laatste twee jaarwisselingen heeft aangericht in de gemeente Groningen. Hoeveel mensen hebben zich bij hun huisarts, de huisartsenpost, het Martiniziekenhuis en het UMCG gemeld met verwondingen die het gevolg waren van vuurwerk, legaal dan wel illegaal?

5. Bent u, net als de Partij voor de Dieren, van mening dat de schade en het letsel dat vuurwerk met zich meebrengt, een heroverweging van het bestaande beleid ten opzichte van particulier vuurwerk rechtvaardigt?

Met vriendelijke groet,

Gerjan Kelder
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren Groningen

Indiendatum: jan. 2013
Antwoorddatum: 22 jan. 2013

door de leden van de raad gesteld overeenkomstig artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Groningen.
2013 – Nr. 6.

VRAGEN van de PvdD de heer G.J. Kelder betreffende schade en letsel veroorzaaktdoor particulier vuurwerk.
(Binnengekomen: 18 januari 2013)

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

Groningen, 12 februari 2013.

1. Wat is de schade die vuurwerk heeft aangericht tijdens de laatste twee
jaarwisselingen? Hoeveel kosten zijn dit jaar besteed aan het schoonmaken en
opruimen van afgestoken vuurwerk? NB: de extra schoonmaakkosten die de
Milieudienst moet maken zouden wij ook graag terugzien bij de beantwoording
van de vragen.

We inventariseren de schade die is aangericht door vuurwerk en vreugdevuren ieder jaar direct na de jaarwisseling. De resultaten hiervan nemen we op in overzichten op basis van aantallen en op basis van kosten. De kostenoverzichten van 2011 en 2012 zijn als bijlage bij de beantwoording van de vragen bijgevoegd. Uit de overzichten blijkt dat het totaalbedrag aan schade in 2011 uitkomt op een
bedrag van 21.210 euro en in 2012 op een bedrag van 24.110 euro. Dit is een verlaging van de schadepost ten opzichte van 2010 (dit was 29.072 euro) van
respectievelijk 7.862 euro en 4.962 euro. Vermoedelijk wordt met name schade aan straatmeubilair veroorzaakt door het afsteken van vuurwerk.

Door middel van een op de jeugd gerichte campagne worden jongeren gestimuleerd zelf hun vuurwerkafval op te ruimen. Overig noodzakelijk schoonmaakwerk valt onder de reguliere inzet van de Milieudienst en wordt niet afzonderlijk voor oud en nieuw in rekening gebracht.

2. Wat is de schade die vuurwerk heeft aangericht tijdens de laatste twee jaarwisselingen? Hoeveel kosten zijn dit jaar besteed aan het schoonmaken en opruimen van afgestoken vuurwerk? NB: de extra schoonmaakkosten die de Milieudienst moet maken zouden wij ook graag terugzien bij de beantwoording van de vragen.

De afdeling Stadsbeheer van de dienst RO/EZ zorgt voor het incidenteel verwijderen en herplaatsen van straatmeubilair. Het beleid is erop gericht om schade zoveel mogelijk te voorkomen. Het verwijderen van straatmeubilair doen we alleen op plekken die in het verleden buitensporig last hadden van vandalisme. Door deze gerichte aanpak hebben wij de personele inzet kunnen reduceren tot gemiddeld 50 uur. Bij een kostprijs van 60 euro per uur leidt dit tot een bedrag van 3.000 euro aan preventieve inzet. Verder controleert Stadsbeheer de openbare ruimte en bijvoorbeeld de bouwplaatsen op vandalismegevoelige situaties. Deze werkzaamheden vallen onder de normale reguliere inzet van de wijkposten en wordt niet apart in rekening gebracht. De Milieudienst zorgt voor het preventief verwijderen en weer terugplaatsen van prullenbakken en het afsluiten van glasbakken, papier- en textielcontainers. De ureninzet van de Milieudienst bedraagt 130 uur, de kosten 7.800 euro. De totale kosten van de preventieve maatregelen bedragen 10.800 euro.

3. Wat is de schade die vuurwerk heeft aangericht tijdens de laatste twee jaarwisselingen? Hoeveel kosten zijn dit jaar besteed aan het schoonmaken en opruimen van afgestoken vuurwerk? NB: de extra schoonmaakkosten die de Milieudienst moet maken zouden wij ook graag terugzien bij de beantwoording van de vragen.

Bij de overgang van 2012 naar 2013 zijn bij de politie in totaal 42 meldingen van overlast van vuurwerk binnengekomen. In alle gevallen is een eenheid ter plaatse gegaan. In geen van deze gevallen was er aanleiding voor het toekennen van de hoogste prioriteitscode.

4. Wat is de schade die vuurwerk heeft aangericht tijdens de laatste twee jaarwisselingen? Hoeveel kosten zijn dit jaar besteed aan het schoonmaken en opruimen van afgestoken vuurwerk? NB: de extra schoonmaakkosten die de Milieudienst moet maken zouden wij ook graag terugzien bij de beantwoording van de vragen.

De Doktersdienst Groningen (DDG ) verzorgt alle huisartsenzorg op oudejaarsavond en nieuwjaarsdag. In hun registratiesysteem wordt vuurwerkletsel bijgehouden als aparte categorie van brandwonden. Op de DDG zijn op 31-12-2012 en op 1-1-2013 negen personen met brandwonden ten gevolge van vuurwerk geholpen. In het UMCG zijn in het tijdvenster 31-12-2012 van 18.00 uur tot en met 1-1-2013 8.00 uur tien personen behandeld met vuurwerkletsel. In het Martiniziekenhuis zijn binnen hetzelfde tijdvenster 11 personen behandeld vanwege vuurwerkletsel. In totaal zijn dus 21 personen in het ziekenhuis vanwege vuurwerkletsel behandeld. Omdat beide ziekenhuizen een bovenregionale functie hebben zullen niet al deze slachtoffers hun letsel hebben opgelopen binnen de gemeente Groningen. In totaal zijn er dus 30 personen die bij zorgvoorzieningen in de gemeente Groningen hulp hebben gezocht vanwege letsel ten gevolge van vuurwerk.

5. Wat is de schade die vuurwerk heeft aangericht tijdens de laatste twee jaarwisselingen? Hoeveel kosten zijn dit jaar besteed aan het schoonmaken en opruimen van afgestoken vuurwerk? NB: de extra schoonmaakkosten die de Milieudienst moet maken zouden wij ook graag terugzien bij de beantwoording van de vragen.

Wij treffen maatregelen om hinder en overlast van vuurwerk zo veel mogelijk tegen te gaan. De bestaande beperkingen ten aanzien van de verkoop en het afsteken van vuurwerk worden zo goed als mogelijk gehandhaafd. Wij zien op dit moment geen aanleiding het bestaande beleid ten aanzien van particulier vuurwerk te heroverwegen. Vanzelfsprekend houden wij hierover ook met andere gemeenten contact.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer