Monde­linge vragen: Licht­overlast


Vragen van de fracties van PvdA, SP. D66, PvdD, CDA en Groen­Links

Indiendatum: 2 nov. 2022

Sinds kort is er een groot Aldi distributiecentrum in de Gemeente Groningen, goed nieuws

voor de praktische werkgelegenheid. Echter is de verlichting van de laadstations zo

ongekend fel en continu aan dat mensen tot kilometers verderop door de gordijnen nog

steeds een ongewenste lichtshow in hun woon- en slaapkamer hebben. Dit voorbeeld van

ongewenste lichtvervuiling staat niet op zich. Ook in Garmerwolde is sprake van

lichtvervuiling door buitenreclame van Van der Veen stellingen.

Deze lichtvervuiling en de daarmee gepaarde lichthinder is slecht voor mens, dier en natuur.

Mede daarom bestaat er voor dergelijke bedrijventerreinen een zorgplicht richting de

omgeving. Vanuit zowel een duurzaamheidsoogpunt evenals het voorkomen van overlast

voor omwonenden is het belangrijk om deze lichtvervuiling zoveel mogelijk te beperken.

Daarom hebben de fracties van de PvdA, SP D66, Partij voor de Dieren, GroenLinks en CDA

de volgende vragen:

1) Is het college bekend met de lichtvervuiling van het distributiecentrum van de Aldi en

van Van der Veen in Garmerwolde, zijn er bij het college nog meer voorbeelden

bekend en deelt het college de opvatting van de fracties dat deze lichtvervuiling

onwenselijk is?

2) Heeft het college mogelijkheden om op te treden tegen deze lichtvervuiling en is het

college daartoe bereid? En/of hoe kunnen omwonenden die veel overlast ervaren

hiertegen in het verweer komen en hoe kan de gemeente daarbij helpen?

3) Is het volgens het college nodig en mogelijk om voor de toekomst regelgeving aan te

passen zodat vooraf beter gestuurd kan worden op het voorkomen van dergelijke

lichtvervuiling van bedrijven? Bijvoorbeeld met nieuwe bindende voorwaarden in

bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen en aanvullende voorwaarden voor

bestaande vergunningen voor bedrijventerreinen?

Indiendatum: 2 nov. 2022
Antwoorddatum: 2 nov. 2022

00:27:14

Voorzitter: Dank u wel. We kunnen dit hiermee afronden, denk ik. Dan gaan we naar de

vragen van een groot aantal fracties: de Partij van de Arbeid, de SP, D66, de Partij voor de

Dieren, het CDA en GroenLinks over lichtoverlast bij Westpoort en nog een paar andere

plaatsen, geloof ik. Ik weet dat er oorspronkelijk twee indieners waren, maar mevrouw

Poelstra is er niet. Meneer Bushoff.

00:27:40

De heer Bushoff (PvdA): Voorzitter, in de eerste plaats is het distributiecentrum van de ALDI

recentelijk in Groningen in gebruik genomen. Dat is op zich heel goed nieuws voor de

praktische werkgelegenheid, dus daar zijn we als Partij van de Arbeid heel erg blij mee.

Tegelijkertijd zien we ook dat het wel onwenselijk is dat er nu een soort enorme lichtshow

wordt opgevoerd, waar vooral veel omwonenden last van hebben. Daarom heb ik samen

met mijn collega Hans de Waard van de SP en met een groot deel van de partijen in de

gemeenteraad vragen gesteld of we de lichtvervuiling bij de ALDI niet kunnen aanpakken.

Echter, niet alleen bij de ALDI, want we zien ook dat in Garmerwolde een bedrijf met echt

onnodige lichtreclame tot heel veel overlast zorgt voor mensen en dieren. Kunnen we als

gemeente daar nu nog wat aan doen en anders wat moeten doen om dat in de toekomst te

voorkomen? Daar richten onze vragen zich op.

00:28:40

Voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Martinez Doubiani.

4

00:28:44

Mevrouw Martinez Doubiani (D66): Dank je wel, voorzitter. Ik zit hier namens mijn collega

Andrea Poelstra-Bos. Zij kon hier vanavond niet zijn, dus ik neem even het woord hierover.

De heer Bushoff heeft zonet het één en ander benoemd. Wij willen hier nog aan toevoegen

dat er regelmatig klachten zijn geweest over lichthinder. Eerder bijvoorbeeld ook bij

opstelterrein De Vork en het wooncomplex Kortingborg, als ik het goed uitspreek. Met de

nieuwe meldingen van afgelopen week bij de Lidl komt het extra duidelijk naar voren. Het is

dus hoog tijd om het beleid hierover onder de loep te nemen. Wat ons betreft moet het een

vast aandachtspunt worden bij de vergunningverlening, zodat we beter voldoen aan de

zorgplicht richting de omgeving en dit soort hinder in de toekomst kunnen voorkomen. Dank

je wel, voorzitter.

00:29:26

Voorzitter: Dank u wel. Wie van het college mag ik het woord geven?

00:29:30

Mevrouw Bloemhoff: Voorzitter, achter u.

00:29:32

Voorzitter: Daar bent u. Gaat uw gang.

00:29:34

Mevrouw Bloemhoff: Dank u wel. Even de vraag beantwoordend, is het college bekend met

de lichtvervuiling? Ik zou bijna zeggen, wie is er niet bekend mee. Het was in elk geval een

enorme bak licht wat de ALDI betreft. We delen ook de opvatting van de raad dat

lichtvervuiling in principe onwenselijk is, met name natuurlijk als het gaat om de uitstraling

naar het buitengebied en de relatie met hindergevoelige functies in de omgeving. Het werd

net al aangegeven, dit speelt naast Westpoort en Garmerwolde ook bij het opstelterrein De

Vork tussen Groningen en Haren. Dat zien wij zeker ook. Dan de vragen over wat kunnen we

eraan doen; heeft het college mogelijkheden om op te treden tegen deze lichtvervuiling en is

het college daartoe bereid? Ja, die mogelijkheden hebben en daar zijn we toebereid. Het is

zo dat de eisen omtrent lichtreclame en verlichting worden geborgd in de reclamenota, onze

welstandsnota, de APVG en de nadere voorwaarden van de APVG én het activiteitenbesluit

milieubeheer, dus een heleboel regelgeving. We hebben ook kaders opgenomen in de

bestemmingsplannen en hiermee hebben we kaders om te kunnen sturen op lichthinder. In

de omgevingsvisie, merkt met het college op, is echter nog geen aandacht besteed aan het

thema lichtvervuiling, de uitstraling daarvan op omwonenden en de gevolgen op aanwezige

natuurwaarden. Dat zou een aanvulling kunnen zijn om lichthinder tegen te gaan. Kortom,

we hebben een kader met de instrumenten die ik net heb benoemd, maar in de

omgevingsvisie is nog geen aandacht besteed aan het thema lichtvervuiling. Het zou dus

mogelijk zijn om – en dat willen we ook doen – de omgevingsvisie hierop aan te passen. Als

je dat doet, dan kun je daarmee ook een maximale lichtsterkte benoemen per locatie,

sneller gebruikmaken van de nadere regels in de APVG en maatwerkvoorschriften opstellen.

Wat kunnen we doen in elk geval voor de ALDI-locatie? Daar zijn geen

maatwerkvoorschriften opgenomen in de vergunning, maar we hebben contact opgenomen

met de ALDI. De ALDI was zelf ook geschrokken van de uiteindelijke lichtsterkte, heb ik

begrepen, en heeft besloten om de omwonenden tegemoet te komen. De kappen van de

5

verlichting zijn al bijgedraaid, dus daar is al wat aangedaan. Daarnaast is ook besloten dat de

verlichting tussen twaalf en zes 's ochtends op maximaal 10 procent zal staan. Verdere

gesprekken met de ALDI vinden hierover plaats, maar dat zijn in elk geval de eerste

maatregelen die de ALDI heeft genomen. Tot zover, voorzitter.

00:32:10

Voorzitter: Dank u wel. Zijn er aanvullende vragen? De heer De Haan. Sorry, de heer De

Waard.

00:32:19

De heer De Waard (SP): Bijna goed, voorzitter.

00:32:21

Voorzitter: Meestal doe ik het goed, toch?

00:32:24

De heer De Waard (SP): Wat ik mij nog afvroeg. Ik heb het artikel in het Dagblad van het

Noorden gelezen erover. Daarin sprak een omwonende, dat hij ook navraag heeft gedaan bij

de gemeente hoe dit nu kan en dat hij daar toch niet heel tevreden over was. Ik vroeg me af

wat voor ingangen hebben die omwonenden nu, om daar toch nog iets aan te doen, want

dat is blijkbaar toch onduidelijk.

00:32:56

Voorzitter: Mevrouw Bloemhoff.

00:32:58

Mevrouw Bloemhoff: Voorzitter, zij kunnen natuurlijk altijd contact opnemen met de

gemeente, maar volgens mij is er nu wat aan gedaan en ik weet niet wat er in dat gesprek is

gezegd. Ik ga ook niet in op citaten en ambtenaren die individueel gesproken zijn. Dit is in

ieder geval de lijn die de gemeente hierin bewandeld.

Interessant voor jou

Mondelinge vragen: Travertijnstraat 12/ Backbone050

Lees verder

Mondelinge vragen: Doodgemaaide egels

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer