Schrif­te­lijke vragen betref­fende faunap­as­sages


Indiendatum: sep. 2019

Groningen, 17 september 2019

Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO betreffende faunapassages

Geacht college,

Recentelijk berichtte RTV Noord dat er opnieuw een otter uit het natuurgebied de Onlanden is doodgereden op de A7 ter hoogte van het industrieterrein Westpoort. Het is de derde otter dit jaar die “tot moes is gereden”.

Volgens boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten hebben otters de neiging om over de weg te kruipen omdat dit minder energie kost dan door een duiker onder de weg door te zwemmen. Hij pleit daarom voor een droge verbinding onder de weg door. Het Groninger Landschap geeft aan dat de otter in Groningen erg kwetsbaar is en dat het verkeer doodsoorzaak nummer één is van de onnatuurlijke sterfgevallen. In de Onlanden leven momenteel zo’n 3 otterfamilies met ieder 6 á 7 dieren een beter verbinding tussen de gebieden is voor de otter essentieel. Dit is ook belangrijk om dieren uit andere leefgebieden naar Groningen te krijgen, zodat er niet alleen voortplanting binnen dezelfde groep bevindt.

In augustus 2017 stelde de Partij voor de Dieren vragen aan het toenmalige college over het functioneren van Groningse faunapassages. Uit de antwoorden bleek dat niet alle passages naar behoren functioneerden. Na verwachting zou beter beheer en extra onderhoud hierin verbetering brengen. Ook werd er aangegeven dat indien er aanwijzingen zouden zijn over herhaaldelijk voorkomen van dode dieren van bij de wet beschermde dieren dan wel eigen doelsoorten op steeds dezelfde plek, dit zal worden tegengaan door de aanleg van nieuwe geschikte faunavoorzieningen te initiëren”.

Graag stellen wij u hierover de volgende vragen:

1. Bent u het met Natuurmonumenten en de Partij voor de Dieren eens dat deze onveilige verkeerssituatie zeer onwenselijk is voor de ontwikkeling van de populatie van de kwetsbare otter in Groningen en Drenthe? Zo nee, waarom niet?

2. Bent u het met ons eens dat de aanrijding van een derde otter (een bij de wet beschermde diersoort) dit jaar reden is om een geschikte faunavoorziening te initiëren?

3. Hoe staat u tegenover het pleidooi van Bart Zwiers van Natuurmonumenten om een droge verbinding onder de A7 aan te leggen? En bent u bereid om eventueel in samenwerking met de provincie een dergelijke voorziening te bouwen?

4. De provincie heeft in 2017 aangegeven dat zij voornemens is otters uit de stad Groningen weg te houden. Zijn hiertoe reeds maatregelen getroffen? En zo ja, welke maatregelen zijn dit en zijn deze volgens u afdoende? Zo nee, bent u dan bereid hierover met de provincie in gesprek te gaan?

5. Wat zijn volgens u de nog aan te pakken knelpunten voor otters en andere diersoorten, en hoe ziet de planning en de samenwerking met andere partners eruit?

6. Is er voldoende budget gereserveerd voor de komende jaren om eventueel in samenwerking met andere partijen en overheden, op korte termijn geschikte faunavoorzieningen aan te leggen voor otters en andere dieren? Zo nee, wat zijn de tekorten en waarom is dit budget niet gereserveerd?

7. Kunt u ten slotte aangeven of het onderhoud en een beter beheer van faunapassages inmiddels is uitgevoerd en/of in hoeverre dit in uitvoering is? Heeft dit geleid tot een beter functioneren van de faunapassages? Zo ja, waaruit blijkt dit?

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/212646/De-A7-is-een-ramp-voor-otters-ze-worden-er-tot-moes-gereden

https://www.groningerlandschap.nl/nieuws/stadse-otter-gesneuveld-op-a7/

https://www.zoogdiervereniging.nl/otter-nederland

Met vriendelijke groet,

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren

Indiendatum: sep. 2019
Antwoorddatum: 10 okt. 2019

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de schriftelijke vragen ex art. 38 RvO van mevrouw K. de Wrede van Partij voor de Dieren over faunapassages. De brief van de vragensteller treft u als bijlage aan.

De vragen zijn gesteld naar aanleiding van de otter (de derde dit jaar) uit het natuurgebied de Onlanden die onlangs is doodgereden op de A7 ter hoogte van het industrieterrein Westpoort. Een boswachter van Natuurmonumenten pleit voor een droge verbinding onder de weg door omdat otters nu een gevaarlijke oversteek over de weg verkiezen boven een route door een duiker onder de weg door.

1. Bent u het met Natuurmonumenten en de Partij voor de Dieren eens dat deze onveilige verkeerssituatie zeer onwenselijk is voor de ontwikkeling van de populatie van de kwetsbare otter in Groningen en Drenthe? Zo nee, waarom niet?

Wij zijn met u van mening dat een veilige oversteek voor otters op door deskundigen vastgestelde routes de ontwikkeling van de populatie in Groningen en Drenthe ten goede komt. Bij een groeiende populatie is het daarentegen ook te verwachten dat het aantal ongelukken met otters toeneemt. Otters zijn nieuwsgierige dieren, het volledig voorkomen van ongelukken is onmogelijk.

2. Bent u het met ons eens dat de aanrijding van een derde otter (een bij de wet beschermde diersoort) dit jaar reden is om een geschikte faunavoorziening te initiëren?

Indien sprake is van herhaaldelijk aanrijden van (beschermde)

diersoorten op een locatie, is dat voor ons reden om de situatie ter

plekke te beoordelen en een betere faunaverbinding te overwegen.

Een eerste stap daarin is een onderzoek naar de vaste routes van de

betreffende diersoort.

3. Hoe staat u tegenover het pleidooi van Bart Zwiers van

Natuurmonumenten om een droge verbinding onder de A7 aan te

leggen? En bent u bereid om eventueel in samenwerking met de

provincie een dergelijke voorziening te bouwen?

Bij de kruising A7 - Koningsdiep ligt al een volgens ons geschikte

otterpassage. Voordat wij besluiten elders een faunapassage aan te

laten leggen of mee te financieren, treden wij in overleg met

betrokken partijen. De verantwoordelijkheid voor ontsnippering van

gebieden ligt in eerste instantie bij de eigenaar van de infrastructuur,

in dit geval het Rijk. Indien blijkt dat er een knelpunt in een vaste

route van otters is, wijzen wij de eigenaar daar op en sturen we aan op

onderzoek naar oplossingen. Een faunapassage is niet altijd de enige

oplossing. Het aanbrengen van rasters en keerwanden langs wegen

waarmee een oversteek wordt voorkomen en/of otters naar een

bestaande passage geleid worden, is vaak ook mogelijk.

4. De provincie heeft in 2017 aangegeven dat zij voornemens is otters uit

de stad Groningen weg te houden. Zijn hiertoe reeds maatregelen

getroffen? En zo ja, welke maatregelen zijn dit en zijn deze volgens u

afdoende? Zo nee, bent u dan bereid hierover met de provincie in

gesprek te gaan?

Volgens onze informatie heeft Projectbureau Aanpak Ring Zuid in

2017 een extra check gedaan op de hoogte van kerende voorzieningen

en rasters langs het nieuwe ontwerp van de Zuidelijke Ringweg. In

2018 zijn door ons als Gemeente waterpartijen langs laan Corpus den

Hoorn voorzien van een rasterwerk waardoor voorkomen wordt dat

otters een onveilige oversteek over de weg maken. Er zijn ons

sindsdien geen ongelukken met otters bekend op die locatie. De

faunapassage is hier niet aangepast op otters omdat we de otter niet

stimuleren verder de stad in te trekken. Ook de faunapassages die

aangelegd worden in het kader van de Aanpak Ring Zuid worden om

die reden niet geschikt gemaakt voor otters.

5. Wat zijn volgens u de nog aan te pakken knelpunten voor otters en

andere diersoorten, en hoe ziet de planning en de samenwerking met

andere partners eruit?

In en rond de stad zijn nog enkele knelpunten in de ecologische

verbinding van groengebieden. Het aanpakken van deze knelpunten

wordt zoveel mogelijk meegenomen in uit te voeren (ruimtelijke

ontwikkelings)projecten. Vaak is het te kostbaar om alleen voor een

verbeterde faunapassage, aanpassingen aan een weg te realiseren.


6. Is er voldoende budget gereserveerd voor de komende jaren om

eventueel in samenwerking met andere partijen en overheden, op

korte termijn geschikte faunavoorzieningen aan te leggen voor otters

en andere dieren? Zo nee, wat zijn de tekorten en waarom is dit

budget niet gereserveerd?

Er is geen specifiek budget beschikbaar voor het aanpassen en

realiseren van faunapassages. Faunapassages worden mede

gefinancierd door aan te haken bij ruimtelijke ontwikkelingen zoals

het project Aanpak Ring Zuid of groot onderhoud aan wegen.


7. Kunt u ten slotte aangeven of het onderhoud en een beter beheer van

faunapassages inmiddels is uitgevoerd en/of in hoeverre dit in

uitvoering is? Heeft dit geleid tot een beter functioneren van de

faunapassages? Zo ja, waaruit blijkt dit?

Sinds eind 2017 vindt het beheer van de faunapassages die bij ons in

beheer zijn, drie keer per jaar plaats. Naar verwachting heeft dit geleid

tot een beter functioneren van de passages. Jaarlijks monitort Bureau

Waardenburg (voorheen Koeman en Bijkerk) enkele gebieden uit de

Stedelijke Ecologische Structuur. Het functioneren van faunapassages

wordt ook meegenomen in deze monitoringsonderzoeken.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over legionella Suikerunieterrein

Lees verder

Schriftelijke vragen betreffende het gebruik van landbouwgif in onze gemeente

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer