Schrif­te­lijke vragen over legi­o­nella Suiker­unie­terrein


Indiendatum: aug. 2019

Op 23 augustus berichtte Sikkom[1] over legionella in de waterleidingen van de tijdelijke studentenhuisvesting in de containers van Rizoem op het oude suikerfabriekterrein. Alle studenten moesten eind juli met spoed hun woning voor een aantal uur verlaten.

De aanwezigheid van legionella kan de longziekte legionellose veroorzaken. Het risico hierop is onder andere afhankelijk van de waterinstallatie en hoeveel aerosols deze vormt, de specifieke legionellabacterie, en de gezondheid van de persoon die aan de bacterie wordt blootgesteld, zo meldt het RIVM[2].

  1. Heeft het college kennis genomen van het artikel “Legionella in waterleiding studentencontainers op Suikerunieterrein” van Sikkom? Zo nee, is het college hiertoe bereid?
  2. In het artikel geeft Rizoem: “Er zijn verschillende gradaties in legionella en het gezondheidsgevaar. Uit testen blijkt dat het bij ons niet zo ernstig was.” Kan het college uitleggen van welke gradatie hier sprake was, en hoe groot het risico op legionellose was?
  3. Hoe zijn de bewoners geïnformeerd over de legionellabesmetting? Hebben de bewoners na de verplichte tijdelijke ontruiming informatie gekregen over legionellose, de gevaren van de ziekte, en hoe zij symptomen kunnen herkennen?

De legionellabacterie gedijt goed bij warmte. De studentencontainers zijn gemaakt van metaal en warmen snel op in de zon. Door klimaatverandering zullen we steeds vaker hittegolven en aanhoudend warme periodes meemaken, waarbij de piektemperaturen naar verwachting ook zullen oplopen.

4. Verwacht het college met ons dat het risico op legionellabesmetting door klimaatverandering steeds groter wordt? Is het college van mening dat extra preventieve maatregelen, zoals bijvoorbeeld het beperken van de opwarming van woningen, noodzakelijk zijn? Is het college hierover in gesprek met Rizoem en andere verhuurders van woonruimtes die snel opwarmen, zoals studentencontainers?

5. Is Rizoem van plan extra preventieve maatregelen voor legionellabesmetting te nemen?

In het artikel wordt gesproken over onwelwillendheid van Rizoem om uitleg te geven over de ontstane situatie. Dit draagt niet bij aan de transparantie en roept vragen op, bijvoorbeeld waarom Rizoem terughoudend is met het geven van informatie over studentenwoningen en of er niet meer in de doofpot wordt gehouden. Uit het artikel blijkt dat Rizoem uiteindelijk contact heeft opgenomen met Sikkom. Dit “pas” nadat er contact is geweest met het “stadhuis”, zo meldt Sikkom.

De legionella in het leidingwater is het zoveelste probleem dat boven komt drijven bij de verhuur van studentencontainers op het Suikerfabriekterrein door Rizoem. Bij alle problemen kwam niet Rizoem zelf met openheid van zaken maar was er een derde persoon nodig om de problemen boven water te krijgen. Bekende voorvallen waren: vuile containers bij oplevering, foutieve kosten in contacten, onrechtmatige verhuur aangeboden op Facebook en nu dus de legionellabacterie in de waterleidingen.

6. Hoe kijkt het college terug op de onwelwillendheid van Rizoem om openheid van zaken te geven?

7. Heeft het college vaker druk moeten zetten op Rizoem om openheid van zaken te geven? Zo ja, in welke kwesties was dit nodig?

8. Kan het college garanderen dat er vanaf heden openheid van zaken zal worden gegeven? Zo ja, hoe gaat het college dit garanderen?

9. Zijn er andere voorvallen, die niet genoemd zijn, waar de gemeente weet van heeft? Zo ja, welke voorvallen betreft het hier?

Hoogachtend,

Wesley Pechler en Marten Duit

Partij voor de Dieren en Student & Stad

[1] https://www.sikkom.nl/legionella-in-waterleiding-studentencontainers-op-suikerunieterrein/

[2] https://www.rivm.nl/legionella/lchv-draaiboek

Indiendatum: aug. 2019
Antwoorddatum: 18 sep. 2019

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de door de heer M. Duit namens Student & Stad en W. Pechler namens Partij voor de Dieren gestelde vragen ex art. 38 RvO over legionella op het Suikerfabriekterrein. De brief van de vragensteller treft u als bijlage aan.

Hieronder gaan we specifiek in op de gestelde vragen:

1. Heeft het college kennis genomen van het artikel “Legionella in waterleiding studentencontainers op Suikerunieterrein” van Sikkom? Zo nee, is het college hiertoe bereid?

Het college heeft kennis genomen van het genoemde artikel.

2. In het artikel geeft Rizoem: “Er zijn verschillende gradaties in legionella en het gezondheidsgevaar. Uit testen blijkt dat het bij ons niet zo ernstig was.” Kan het college uitleggen van welke gradatie hier sprake was, en hoe groot het risico op legionellose was?

Legionella kent twee typeringen: non pneumophila en pneumophila. Beide typeringen zijn aangetroffen bij het complex op Suikerlaan 1. Na constatering door STHO1 zijn de waterleidingen doorgespoeld. Tevens zijn douchemengkranen en doucheslangen vervangen. Toen bleek dat dat onvoldoende was is chemische reiniging uitgevoerd als correctieve maatregel.

Door het gebruik van douchekoppen met legionellafilter is er geen gevaar voor de gezondheid van de bewoners.

3. Hoe zijn de bewoners geïnformeerd over de legionellabesmetting?

Hebben de bewoners na de verplichte tijdelijke ontruiming informatie

gekregen over legionellose, de gevaren van de ziekte, en hoe zij

symptomen kunnen herkennen?

De bewoners zijn door STHO ingelicht over problemen rond de

waterkwaliteit. Hierbij is niet actief aangegeven dat het legionella betreft. De

reden hiervoor was dat de adviseurs aangaven dat door het aanbrengen van de

douchekoppen met legionellafilter er geen gevaar voor de gezondheid van de

bewoners aanwezig was. STHO zag daarom geen reden dat expliciet te

vermelden. Achteraf had de communicatie duidelijker gekund. Daarom heeft

STHO in overleg met haar adviseurs begin september de bewoners via mail

geïnformeerd over de actuele situatie en heeft zij daarbij extra informatie over

de waterkwaliteit rondgestuurd.

4. Verwacht het college met ons dat het risico op legionellabesmetting

door klimaatverandering steeds groter wordt? Is het college van

mening dat extra preventieve maatregelen, zoals bijvoorbeeld het

beperken van de opwarming van woningen, noodzakelijk zijn? Is het

college hierover in gesprek met Rizoem en andere verhuurders van

woonruimtes die snel opwarmen, zoals studentencontainers?

Hetere en drogere zomers kunnen door het veranderende klimaat vaker

voorkomen. Dit kan in zijn algemeenheid invloed hebben op de kwaliteit van

het drinkwater. Het risico op bijvoorbeeld een legionellabesmetting neemt

onder invloed van het veranderende klimaat ook toe. In welke mate is helaas

niet exact aan te geven. Dit hangt immers nauw samen met het tempo waarin

ons klimaat aan het veranderen is en hoe groot de temperatuurstijging

mondiaal zal zijn. Warme zomers zoals in 2018 en 2019 zullen naar alle

waarschijnlijkheid vaker gaan voorkomen, maar hoe vaak dat zal zijn is niet

aan te geven. Inherent hiermee zal dus ook de kans op bijvoorbeeld een

legionellabesmetting variëren.

Op basis van de in 2018/2019 uitgevoerde stresstest bereiden wij op dit

moment een ‘klimaatagenda’ voor. Hierin willen wij aangeven wat onze

ambitie op het thema klimaatadaptatie is. Eind van dit jaar willen wij deze

klimaatagenda aan de raad ter besluitvorming voorleggen.

5. Is Rizoem van plan extra preventieve maatregelen voor

legionellabesmetting te nemen?

STHO geeft aan dat de reguliere beheerstaken zoals spoelen en

temperatuurmetingen worden uitgevoerd. Deze gegevens worden vastgelegd.

Daarnaast worden er watermonsters genomen, om de waterkwaliteit te

controleren. Er zullen extra (meer dan de wet voorschrijft) preventieve

monsters worden genomen om te kunnen volgen wat de waterkwaliteit is.

Ook zal een extra chemische reiniging worden uitgevoerd in oktober.

Daarvoor worden de bewoners per blok uitgenodigd voor een ontbijt en wordt

er een vervangende werk-studeerplek georganiseerd.

6. Hoe kijkt het college terug op de onwelwillendheid van Rizoem om

openheid van zaken te geven?

Naar onze mening is er geen sprake van onwelwillendheid. De bewoners zijn

geinformeerd op een wijze die STHO op dat moment als het beste

beoordeelde.

7. Heeft het college vaker druk moeten zetten op Rizoem om openheid

van zaken te geven? Zo ja, in welke kwesties was dit nodig?

Er zijn geen kwesties waarin het college druk op Rizoem heeft hoeven zetten

om openheid van zaken te geven.

8. Kan het college garanderen dat er vanaf heden openheid van zaken

zal worden gegeven? Zo ja, hoe gaat het college dit garanderen?

In het ambtelijk en bestuurlijk contact met STHO en EST zal de gemeente

aandacht blijven vragen voor heldere, duidelijke en tijdige communicatie.

9. Zijn er andere voorvallen, die niet genoemd zijn, waar de gemeente

weet van heeft? Zo ja, welke voorvallen betreft het hier?

In uw vragen vermeldt u dat de legionella het zoveelste probleem is en u

noemt een reeks ‘bekende voorvallen’. Deze voorvallen zijn ons niet bekend

en wij kunnen ons niet herkennen in het beeld dat u schetst.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over tekort aan binnensportaccommodaties

Lees verder

Schriftelijke vragen betreffende faunapassages

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer