Schrif­te­lijke vragen over tekort aan binnen­sport­ac­com­mo­daties


Indiendatum: jul. 2019

Geacht college,

De afgelopen weken zijn er een aantal verontrustende berichten in de media verschenen over een tekort aan binnensportaccommodaties in de gemeente Groningen. Zo kunnen Basketbal Vereniging Groningen (BVG) en BV Scylla niet alle trainingen en wedstrijden door laten gaan door de sluiting van de Corphushal[1]. Ook zaalvoetbalvereniging DWS Oosterpoort luidt de noodklok over een gebrek aan voldoende trainingsruimte[2]. Voor de verenigingen komen de problemen onverwacht. Zo werd namelijk BVG en Scylla gegarandeerd dat de huidige competitie bezetting kon worden aangehouden. Door het project 'Beter Benutten' - dat de oplossing moest zijn voor het sluiten van de Corpushal - zou er voldoende accommodatieruimte ontstaan. Tijdens een bijeenkomst van sport 050 werd duidelijk dat deze toezeggingen niet kunnen worden nagekomen voor het komende seizoen. Ook DWS Oosterpoort geeft te kennen verrast te zijn en zich niet te kunnen vinden in het alternatief dat geboden wordt door op zondagavond te moeten trainen.

Volgens de fracties van het CDA, 100% Groningen, VVD en PvdD mag het niet zo zijn dat sporthallen gesloten worden, voordat de gemeente met een goed alternatief komt. Een alternatief zou kunnen zijn om een semipermanente sporthal neer te zetten, zodat een deel van de druk van de ketel wordt gehaald. Ook het moment, zo vlak voor de zomervakantie, is twijfelachtig. Clubs zitten nu vlak voor de start van het nieuwe seizoen in onzekerheid. De gemeenteraadsfracties vinden het juist de taak van de gemeente om deze verenigingen te ondersteunen en stimuleren, omdat sport en bewegen van cruciaal belang zijn, voor gezondheid en welzijn. Sporten in verenigingsverband zorgt tegelijkertijd voor verbinding tussen mensen.

Naar aanleiding van het bovenstaande hebben de fracties de volgende vragen aan het college:

 1. Kan het college ons een overzicht geven hoeveel verenigingen uren in mindering hebben gekregen gespecificeerd naar trainings- en wedstrijduren?
 2. Is het college het met ons eens dat er eerst een passend alternatief gevonden moet worden, voordat gesproken kan worden over het sluiten van sporthallen (zoals bijvoorbeeld de Corpushal)? Zo nee, waarom niet?
 3. Is het mogelijk om de Corpushal ook dit jaar een jaar langer open te houden? Zo nee, waarom niet?
 4. Wat vindt het college van de mogelijkheid om een semipermanente sporthal te plaatsen, om de huidige druk op de binnensportaccomodaties wat te verlichten? Of ziet het college andere mogelijkheden om de capaciteit tijdelijk te verhogen en zo ja, welke?
 5. Waarom kiest het college er voor om besluiten pas zo kort voor het nieuwe seizoen met verenigingen te communiceren?
 6. Het Project Beter Benutten moet ervoor zorgen dat de capaciteit beter benut wordt. Zo kan er per saldo meer getraind kan worden of kunnen er meer wedstrijden worden gespeeld. Hoeveel trainings- en wedstrijduren zijn er extra beschikbaar gekomen, nu de roosters gemaakt zijn,?
 7. Denkt het college, gezien de problematiek die hierboven is geschetst, dat ‘Beter Benutten’ nog een succes wordt?
 8. In de nieuwsbrief van Sport050 lezen we dat er diverse gesprekken hebben plaatsgevonden met niet gemeentelijke sportaccommodaties, zoals het Gomarus college en het Alfa College Sportcentrum. Wat is het resultaat van deze gesprekken en in hoeverre kan dit een uitkomst bieden?
 9. Kan het college aangeven hoeveel niet-schoolsportverenigingen op dit moment gebruik maken van Sporthal Europapark en de Sporthal van het Gomarus College?
  Ook willen we graag weten hoeveel uren er in totaal door hen gebruikt worden en hoeveel ongebruikte uren er nog beschikbaar zijn.
 10. Een paar jaar geleden heeft basketbalclub Donar de wens uitgesproken een trainingsfaciliteit te realiseren in of bij Martiniplaza, die met andere clubs gedeeld kan worden. Hoe staat het met deze plannen en kan zo’n trainingshal een deel van het capaciteitsprobleem oplossen
 11. Hoe denkt het college het tekort aan binnensportaccommodaties in de toekomst te voorkomen nu alles er op lijkt te wijzen dat ‘Beter Benutten’ met het huidige aantal vierkante meters geen afdoende ruimte biedt om te voorzien in de huidige behoefte aan binnensporaccommodaties

Hoogachtend,

René Bolle Marjet Woldhuis Jasper Boter Wesley Pechler Amrut Sijbolts/ CDA Groningen 100% Groningen VVD PvdD Stadspartij

[1] https://www.rtvnoord.nl/nieuws/210773/Basketbalclubs-staan-op-straat-geen-plek-voor-trainingen-en-wedstrijden

[2] https://www.rtvnoord.nl/nieuws/211061/Zaalvoetbalclub-DWS-Oosterpoort-heeft-geen-zaal-en-schrapt-trainingsuren

Indiendatum: jul. 2019
Antwoorddatum: 4 sep. 2019

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij doen we u toekomen ons antwoord op de door de heer R. Bolle van het CDA, mevrouw M. Woldhuis van 100% Groningen, de heer J. Boter van de VVD, de heer W. Pechler van de PvdD en de heer A. Sijbolts van de Stadspartij gestelde vragen ex art. 38 RvO over een tekort aan binnensport-accommodaties. De brief van de vragenstellers treft u als bijlage aan.

Inleiding

De raad heeft op 8 juni 2016 het Meerjarenprogramma Sport en Bewegen 2016-2020 vastgesteld. Eén van de actiepunten daarin is dat we de beschikbare sportaccommodaties efficiënter willen gebruiken. Dat doen we met ingang van het sportseizoen 2019-2020 met de pilot Beter Benutten (brief aan de raad, 26 maart 2019). We zien nu al dat de pilot positieve resultaten heeft. Na het sportseizoen gaan we de pilot evalueren.

We hebben ook opdracht gegeven voor een nieuw capaciteitsonderzoek om een goed beeld te krijgen van de benodigde capaciteit in de toekomst. In het voorjaar van 2020 presenteren we de resultaten.

Beantwoording van de vragen

1. Kan het college ons een overzicht geven hoeveel verenigingen uren in mindering hebben gekregen gespecificeerd naar trainings- en wedstrijduren?

Het overzicht van de uren is altijd een momentopname. Het beeld dat we nu kunnen geven, is een voorlopig beeld. Bovendien is het seizoen 2019-2020 niet goed te vergelijken met het vorige seizoen.

Dat heeft een aantal redenen:

• Verenigingen vragen vaak meer uren aan dan ze nodig hebben, in de

verwachting dat ze dan genoeg uren krijgen. Het aantal aangevraagde

uren is dus niet hetzelfde als de reëel benodigde uren. Dit heeft ook te

maken met de wedstrijddata die op dit moment nog niet bekend zijn.

• Zodra de wedstrijddata bekend zijn, wordt ca de helft van de dagen

teruggegeven, is onze ervaring.

• De planning van de wedstrijden is op een aantal punten veranderd.

Zo vragen bijvoorbeeld de zaalvoetbalverenigingen niet meer

afzonderlijk aan, maar doet de KNVB dat voor alle verenigingen

samen.

• Als gevolg van Beter Benutten verhuren we geen halve, eenderde of

tweederde sporthal meer. Vroeger kwam het voor dat in een sporthal

één team trainde in de halve hal en de rest van de hal niet werd

gebruikt. Nu trainen twee teams in de hal. Bovendien verhuren we de

sporthallen nu tot 23.00 uur; dat was 22.00 uur. En we verhuren in

blokken van 1 of 1,5 uur aansluitend aan andere reserveringen.

Hierdoor ontstaan geen gaten in het rooster. Daarnaast streven we

ernaar dat een vereniging één of maximaal twee locaties krijgt.

Deze maatregelen hebben geleid tot efficiënter gebruik van de

accommodaties.

Bovenstaande variabelen bepalen dat we pas eind september een definitief

overzicht hebben van het komende seizoen.

2. Is het college het met ons eens dat er eerst een passend alternatief

gevonden moet worden, voordat gesproken kan worden over het

sluiten van sporthallen (zoals bijvoorbeeld de Corpushal)? Zo nee,

waarom niet?

Bij het sluiten van een sporthal streven we er altijd naar om op tijd

vervangende ruimte te hebben. Bij de sloop van de tijdelijke sporthal

Kardinge in 2012 hebben we het Corpushuys voor 5 jaar verhuurd.

We hebben vanaf het begin tegen de verenigingen gezegd dat het ging om een

tijdelijke voorziening, voor maximaal vijf jaar. Er is per seizoen een

huurovereenkomst afgesloten, waarbij steeds is gezegd dat de huurperiode

maximaal vijf jaar zou zijn. We hebben ook gezegd dat het niet verstandig

was om te groeien, gezien de onzekere situatie na de periode van vijf jaar.

De verhuurtermijn is daarna twee keer met een jaar verlengd.

Sporthal De Wijert is pas gesloopt nadat sporthal Europapark in gebruik werd

genomen. Toch is er dit jaar een knelpunt ontstaan, omdat door vertraging

van de planvorming van de multifunctionele accommodatie De Wijert de

nieuwe spelhal niet opgeleverd kon worden voordat het Corpushuys gesloten

werd. De spelhal, die in het voorjaar van 2020 klaar is, zal extra capaciteit

bieden.


3. Is het mogelijk om de Corpushal ook dit jaar een jaar langer open te

houden? Zo nee, waarom niet?

Nee, dat is niet mogelijk. We hebben dat wel overwogen. We hebben de

sporthal al twee jaar langer opengehouden dan gepland was. Er is veel

achterstallig onderhoud waardoor wij de veiligheid de komende periode niet

kunnen waarborgen; langer openhouden vraagt grote investeringen.

4. Wat vindt het college van de mogelijkheid om een semipermanente

sporthal te plaatsen, om de huidige druk op de binnensportaccommodaties

wat te verlichten? Of ziet het college andere

mogelijkheden om de capaciteit tijdelijk te verhogen en zo ja, welke?

We hebben de mogelijke bouw van een semipermanente sporthal onderzocht.

We willen echter eerst de uitkomsten afwachten van de pilot Beter Benutten

en het capaciteitsonderzoek. We constateren nu al dat Beter Benutten een deel

van de capaciteitsproblemen heeft opgelost. Bovendien zal de druk op de

binnensportaccommodaties afnemen zodra spelhal De Wijert in het voorjaar

van 2020 klaar is.

5. Waarom kiest het college er voor om besluiten pas zo kort voor het

seizoen met verenigingen te communiceren?

De besluiten over de inroostering zijn dit jaar later genomen dan in

voorgaande jaren. Dit jaar was sprake van een bijzondere situatie.

De aanvragen voor het nieuwe seizoen zijn, zoals gebruikelijk, in mei en juni

ingediend. Vanwege Beter Benutten zijn de spelregels anders dan in vorige

jaren. Dat zorgde soms voor vertraging in de aanvraag. Bovendien maakte de

sluiting van het Corpushuys de inroostering extra ingewikkeld. We hebben

veel overleg met aanvragers gehad om te proberen aan hun vraag tegemoet te

komen. Door deze factoren duurde het proces van toewijzing langer dan in

voorgaande jaren. We hebben gemerkt dat dat in een aantal gevallen

onduidelijkheden opleverde. Dat betreuren we. Volgend jaar, als de spelregels

van Beter Benutten beter bekend zijn bij alle partijen, zullen we de aanvragen

weer sneller kunnen afhandelen.

6. Het Project Beter Benutten moet ervoor zorgen dat de capaciteit beter

benut wordt. Zo kan er per saldo meer getraind worden of kunnen er

meer wedstrijden worden gespeeld. Hoeveel trainings- en

wedstrijduren zijn er extra beschikbaar gekomen, nu de roosters

gemaakt zijn?

We kunnen eind september een betrouwbaar beeld geven, zie ons antwoord

op vraag 1.

7. Denkt het college, gezien de problematiek die hierboven is geschetst,

dat ‘Beter Benutten’ nog een succes wordt?

Het is in ieders belang dat de capaciteit van de binnensportaccommodaties

beter wordt benut. We zien nu al positieve resultaten van Beter Benutten.


Er is effectief meer capaciteit beschikbaar gekomen door een efficiëntere

inroostering.

8. In de nieuwsbrief van Sport050 lezen we dat er diverse gesprekken

hebben plaatsgevonden met niet gemeentelijke sportaccommodaties,

zoals het Gomarus College en het Alfa College Sportcentrum. Wat is

het resultaat van deze gesprekken en in hoeverre kan dit een uitkomst

bieden?

We hebben overleg gehad met het Gomarus College, het Alfa College

Sportcentrum, de Tiggelhal in Ten Boer en Beatrixoord in Haren. Dat heeft in

alle gevallen tot positieve resultaten geleid. Basketballvereniging BVG heeft

met het Gomarus College een huurcontract voor vijf jaar afgesloten voor de

naschoolse uren en de weekenden. Sport050 mag de nog beschikbare uren

van de sporthal van het Alfa College, de Tiggelhal en de sporthal Beatrixoord

inroosteren. Kendovereniging Shinbukan kan de houten vloer van de danszaal

van het Alfa college gebruiken.

Daarmee leveren deze accommodaties dus een bijdrage aan het verminderen

van de druk op de gemeentelijke accommodaties.

9. Kan het college aangeven hoeveel niet-schoolsportverenigingen op dit

moment gebruik maken van Sporthal Europapark en de Sporthal van

het Gomarus College? Ook willen we graag weten hoeveel uren er in

totaal door hen gebruikt worden en hoeveel ongebruikte uren er nog

beschikbaar zijn.

In de sporthal van het Gomarus College worden alle naschoolse uren

verhuurd aan BVG; dat wil zeggen elke maandag t/m vrijdag van 17.00 tot

23.00 uur en alle weekenden.

Sporthal Europapark wordt in de naschoolse uren op maandag t/m vrijdag

verhuurd aan badmintonvereniging BC GO, Korfbalvereniging NIC en de

KNVB (zaalvoetbal). Op de zaterdagen huurt NIC in totaal 19 uren.

De overige uren op zaterdag en de uren op zondag zijn nog niet verhuurd.

10. Een paar jaar geleden heeft basketbalclub Donar de wens

uitgesproken een trainingsfaciliteit te realiseren in of bij

Martiniplaza, die met andere clubs gedeeld kan worden. Hoe staat het

met deze plannen en kan zo’n trainingshal een deel van het

capaciteitsprobleem oplossen?

Over de mogelijkheden van een trainingshal in/bij Martiniplaza hebben we

contact met de provincie. Het wachten is nu op groen licht van de provincie.

Zo’n hal kan inderdaad een deel van het capaciteitsprobleem oplossen. We

zullen u dit najaar informeren over de stand van zaken. Dit is op dit moment

een separaat traject.

11. Hoe denkt het college het tekort aan binnensportaccommodaties in de

toekomst te voorkomen nu alles er op lijkt te wijzen dat ‘Beter

Benutten’ met het huidige aantal vierkante meters geen afdoende

ruimte biedt om te voorzien in de huidige behoefte aan

binnensportaccommodaties?

Beter Benutten heeft een deel van het capaciteitsprobleem opgelost.

De beschikbare capaciteit wordt groter als in 2020 spelhal De Wijert klaar is.

Om een goed beeld te krijgen van de benodigde capaciteit in de toekomst

hebben we opdracht gegeven voor een nieuw capaciteitsonderzoek.

Dat onderzoek richt zich op de buitensporten, de binnensporten en de

zwemsport. De opdracht is opgesteld in overleg met een klankbordgroep

waaraan de sportkoepel, de adviescommissie voor de sport, Topsport Noord

en een aantal sportbonden deelnamen. In het voorjaar van 2020 zullen we de

resultaten aan de raad presenteren.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over de gevolgen van de uitspraak van de RvS over de PAS.

Lees verder

Schriftelijke vragen over legionella Suikerunieterrein

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer