Schrif­te­lijke vragen over de gevolgen van de uitspraak van de RvS over de PAS.


Geacht college,

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in strijd met de Europese Habitatrichtlijn is vastgesteld. Hierover stellen wij u graag de volgende vragen:

  1. Wat betekent de uitspraak van de Raad van State voor het gemeentelijk beleid? Op welke punten zal het beleid moeten worden aangepast?
  2. Kunt u aangeven welke gevolgen de uitspraak heeft op de vergunningen die verstrekt worden door de gemeente Groningen?
  3. Is er een voorlopige stop gezet op vergunningsaanvragen en ontwerpvergunningen? Zo nee, waarom niet?
  4. Hoeveel vergunningen zijn achteraf gezien ten onrechte verleend? Moet (een deel van) deze vergunningen opnieuw beoordeeld worden? Op welke wijze wordt dit aangepakt?
  5. Voornoemde uitspraak heeft mogelijk grote gevolgen voor grote projecten van de gemeente, of projecten die de gemeente ondersteunt dan wel (indirect) financieel ondersteunt. In hoeverre geldt dit voor zover nu te overzien voor:

- het voortbestaan van Groningen Airport Eelde
- aanleg Ring Zuid / West

- warmtenet

- Transferium de Punt

- woningbouwprojecten

Wordt er bij in gang gezette infrastructurele projecten een voorlopige stop van werkzaamheden in gang gezet in afwachting van een herbeoordeling, of gaat vooralsnog alles volgens planning door?

Welke invloed heeft de uitspraak op nieuw te vestigen veehouderijen of uitbreidingen van veehouderijen in de gemeente Groningen?

6. Ook de vrijstelling voor weidegang en bemesting kan in gevaar komen doordat ook dit in strijd zou zijn met de Europese Habitat richtlijn. Geldt dit probleem ook in de gemeente Groningen? Zo ja, ziet het college mogelijkheden tot maatregelen om deze depositie te compenseren? Welke?

7. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat een drastische vermindering van de veestapel en een transitie naar een meer plantaardig dieet de kortste klap is naar vermindering van de stikstof depositie? Zo ja, bent u dan bereid deze eiwittransitie te stimuleren en op te nemen in het gemeentelijk beleid? Zo nee, waarom niet?

8. Wanneer wordt de gemeenteraad op de hoogte gesteld over de gevolgen van de uitspraak voor de gemeente Groningen?

Met vriendelijke groet,

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren