Schrif­te­lijke vragen betref­fende de ombouw van de Zuide­lijke Ringweg


Indiendatum: jul. 2019

Geacht college,

Omdat de volgende commissiebehandeling van de ring naar verwachting pas in oktober is, willen wij u graag op deze wijze enkele vragen stellen.

1. Over nat of droog:

a. Technische navraag heeft ons geleerd dat het besluit tot de bouwwijze van de verdiepte ligging, in den natte of in den droge, pas in het najaar wordt genomen. De wethouder heeft dit in de laatste commissie bevestigd. Gezien de potentieel grote gevolgen voor de grondwaterstand in de onmiddellijke omgeving van de verdiepte ligging bij het bouwen in den droge, en hieruit voortvloeiende mogelijke gevolgen voor verzakkingen, funderingen en groen, zijn de Partij voor de Dieren, de SP en D’66 van mening dat de raad bij de besluitvorming in deze moet worden meegenomen. Bent u dat met ons eens? Zo ja, wanneer ontvangt de raad uw keuze en de daarbij behorende afwegingen?

c. Kunt u ons uitleggen op welke wijze tijdens het bouwproces en daarna de situatie rondom het Sterrebos en de rest van de omgeving van de verdiepte ligging wordt gemonitord?

2. Over de schaderegeling:

Er is bij 850 huizen een nulmeting gedaan voordat het intrillen van de damwanden begint. Aan de hand van die nulmeting wordt een eventuele schade vergoeding betaald. Beneden 10.000 euro wordt gelijk uitbetaald, daarboven handelt de verzekering het af. In hoeverre kunnen bewoners ervan uitgaan dat zij op deze regeling kunnen bouwen, als tijdens de werkzaamheden in juli en augustus zich bijv. een significante aardbeving voordoet? Of als door de werkzaamheden aan de ring het grondwaterpeil op bepaalde plekken naar beneden is gebracht en huizen hierdoor verzakken? Het is dan niet duidelijk meer of de trillingswerkzaamheden, een beving of de verlaging van het grondwaterpeil tot schade hebben geleid. Op welke wijze heeft u zich ervan verzekerd dat omwonenden in een dergelijk geval niet in een kafkaëske situatie (vergelijkbaar met de afhandeling van aardbevingsschade) terecht komen, maar op eenvoudige en snelle wijze hun schade vergoed krijgen?

3. Over ten goede komen aan de regio:

Op 25-7-2018 heeft de raad de resultaten op het gebied van social-return, arbeidsmarktbeleid en economische effecten over de jaren 2016/2017 gehad als gevolg van de investeringen rond de zuidelijke ring. Wanneer kan de raad het overzicht over 2018 verwachten? Aan de hand van het eerste overzicht is een bijeenkomst belegd door o.a. de Combinatie Herepoort. Zal bij het verschijnen van het tweede rapport wederom een bijeenkomst worden georganiseerd voor de raad?

4. Over geluidswerende maatregelen Hoogkerk/Buitenhof:

Door de raad is op 18 april 2018 aan motie aangenomen die aandringt op maatregelen die er voor zorgen dat op korte termijn een geluidsniveau op de A7 wordt gerealiseerd dat dicht komt bij het niveau als er stil asfalt wordt aangelegd. Voor de zomer 2018 vraagt de raad geïnformeerd te worden. We zijn ondertussen ruim een jaar verder, verschillende malen zijn toezeggingen gedaan over uitvoering van de motie. De meest recente verlopen deadline was afgelopen 1 juli. Kunt u aangegeven wat de reden is waarom de uitvoering van de motie telkens maar weer op zich laat wachten? Kunt u nu met zekerheid een datum noemen waarop de motie wordt uitgevoerd en zo ja wanneer is dat en zo nee waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Kirsten de Wrede Wim Koks Tom Rustebiel

Partij voor de Dieren/ SP/ D66

Indiendatum: jul. 2019
Antwoorddatum: 5 sep. 2019

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de door mevrouw K. de Wrede van de Partij voor de Dieren, de heer W.H. Koks van de SP en de heer T. Rustebiel van D66 gestelde vragen ex art. 38 RvO over de ombouw van de Zuidelijke Ringweg.

Omdat de volgende commissiebehandeling van de ring naar verwachting in oktober is, zijn onderstaande schriftelijke vragen aan ons college gesteld. Voor de goede orde merken wij op dat de informatie over de bouwmethode en de schaderegeling ook actief is en wordt gecommuniceerd vanuit de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid en aannemer Combinatie Herepoort, onder andere via de website www.aanpakringzuid.nl en de digitale nieuwsbrieven.

1. Over nat of droog:

a. Technische navraag heeft ons geleerd dat het besluit tot de bouwwijze van de verdiepte ligging, in den natte of in den droge, pas in het najaar wordt genomen. De wethouder heeft dit in de laatste commissie bevestigd. Gezien de potentieel grote gevolgen voor de grondwaterstand in de onmiddellijke omgeving van de verdiepte ligging bij het bouwen in den droge, en hieruit voortvloeiende mogelijke gevolgen voor verzakkingen, funderingen en groen, zijn de Partij voor de Dieren, de SP en D66 van mening dat de raad bij de besluitvorming in deze moet worden meegenomen. Bent u dat met ons eens? Zo ja, wanneer ontvangt de raad uw keuze en de daarbij behorende afwegingen?

b. Kunt u ons uitleggen op welke wijze tijdens het bouwproces en daarna

de situatie rondom het Sterrebos en de rest van de omgeving van de

verdiepte ligging wordt gemonitord?

Opdrachtgever Aanpak Ring Zuid (ARZ) en opdrachtnemer Combinatie

Herepoort (CHP) zijn het eens over de bouwmethode voor de aanleg van de

bouwkuip van de verdiepte ligging. De aannemer heeft op grond van het

contract zelf de ruimte de methode te kiezen, mits wordt voldaan aan alle

eisen ten aanzien van veiligheid en effecten op de omgeving.

In de bouwkuip zal voor een deel onderwaterbeton worden toegepast, voor

een deel bronbemaling daar waar het kan. Het voordeel van onderwaterbeton

is dat er geen grondwater onttrokken hoeft te worden, in tegenstelling tot

bronbemaling. Het risico dat bijvoorbeeld het aanwezige groen verdroogt of

verzakkingen onder gebouwen naast de ringweg optreden wordt

geminimaliseerd. De methode met onderwaterbeton vergt meer tijd en brengt

hogere kosten met zich mee, in vergelijking tot bemaling. De kosten blijven

binnen het beschikbare projectbudget.

In aanloop naar het besluit over de bouwmethode hebben aannemer CHP,

ARZ en het waterschap onderzocht hoe de risico’s van de aanleg beheerst

kunnen worden. Ook is hierover een second opinion gevraagd aan Deltares,

een onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water

en ondergrond. De experts van Deltares, ARZ en CHP onderschrijven de

bouwmethode waarin gedeeltelijk onderwaterbeton wordt toegepast. De bouw

van de bouwkuip van de verdiepte ligging wordt de komende periode

zorgvuldig nader voorbereid. Mede op basis hiervan wordt de definitieve

vormgeving van de bouwkuip bepaald. Over de uitvoering en de monitoring

ervan is in het najaar meer bekend. Wij zullen u hierover dan informeren.

2. Over de schaderegeling:

Er is bij 850 huizen een nulmeting gedaan voordat het intrillen van de

damwanden begint. Aan de hand van die nulmeting wordt een eventuele

schade vergoeding betaald. Beneden 10.000 euro wordt gelijk

uitbetaald, daarboven handelt de verzekering het af. In hoeverre

kunnen bewoners ervan uitgaan dat zij op deze regeling kunnen

bouwen, als tijdens de werkzaamheden in juli en augustus zich bijv. een

significante aardbeving voordoet? Of als door de werkzaamheden aan

de ring het grondwaterpeil op bepaalde plekken naar beneden is

gebracht en huizen hierdoor verzakken? Het is dan niet duidelijk meer

of de trillingswerkzaamheden, een beving of de verlaging van het

grondwaterpeil tot schade hebben geleid. Op welke wijze heeft u zich

ervan verzekerd dat omwonenden in een dergelijk geval niet in een

kafkaëske situatie (vergelijkbaar met de afhandeling van

aardbevingsschade) terecht komen, maar op eenvoudige en snelle wijze

hun schade vergoed krijgen?


Met Combinatie Herepoort zijn voorafgaand aan de werkzaamheden

afspraken gemaakt over een soepele en snelle afhandeling van schades die

ontstaan door de trillingen bij het aanbrengen van de damwandplanken.

Bij de werkzaamheden houdt CHP zich aan de richtlijn van de Stichting

Bouwresearch. Dit is een landelijk erkende richtlijn die duidelijke

grenswaarden aangeeft. Als CHP binnen de grenswaarden blijft dan is de

kans op schade kleiner dan 1 procent. Tijdens het werk houdt CHP de

hoeveelheid trillingen nauwlettend in de gaten. CHP heeft op meerdere

plekken geluids- en trillingsmeters geplaatst. Daarnaast is de beweging van

een gebouw (ook wel zetting genoemd) in de gaten gehouden door constant te

meten met hoogteboutjes. Het intrillen van de damwanden heeft geen effect

op de grondwaterstand of de grondwaterstromen. Schade veroorzaakt door

wijziging van grondwaterpeil is bij het intrillen van de damwanden niet aan

de orde.

In het geval er schade ontstaat, wil CHP wil een en kordate

schadeafhandeling. CHP heeft de verantwoordelijkheid genomen om, na een

melding van een aardbeving door het KNMI, een aantal referentiepanden op

te nemen (onder andere het koepeltje in het Sterrebos). Mocht blijken dat

deze referentiepanden schade hebben opgelopen ten opzichte van de eerdere

meting, dan zou CHP alle 850 panden opnieuw laten opnemen, zodat

eventuele aardbevingsschade wordt vastgesteld.

Inmiddels is tijdens de zomervakantie de noordelijke damwand geplaats. De

gemeten waardes voor de trillingen kwamen grotendeels overeen met de

verwachtingen. Wanneer er wel in uitzonderlijke gevallen uitschieters in

trilling of geluid waren, zijn daar waar nodig maatregelen genomen zoals

voorboren, fluïderen en/of het gebruik van geluidswerende matten. Van de

vereenvoudigde schaderegeling is gebruik gemaakt waar het kon: binnen de

contouren en tot een bedrag van 10 duizend euro worden schades zo vlot

mogelijk afgehandeld. De afhandeling van een aantal meldingen loopt nog.

Nb. Onder de rubriek ’schade’ vallen zowel vragen over de regeling alsook

de meldingen zelf.

De impact van deze werkzaamheden op de omgeving was fors en blijft dat

tegelijkertijd de komende tijd ook. Het intrillen van de overige

damwandplanken gaat de komende tijd door. Eind dit jaar zitten de meeste

damwandn op hun plek. Enkele uitzonderingen: in het voorjaar van 2020

moeten er in ieder geval nog planken ter hoogte van het Oude

Winschoterdiep, Esperantokruising en alle dwarswanden voor de

compartiment. CHP en ARZ hebben hun uiterste best gedaan de omgeving

voor te bereiden op de werkzaamheden. Door die zorgvuldige voorbereiding

met veel informatiebijeenkomsten, de verschillende regelingen, het loket

Damwand en de intensieve communicatie zijn de werkzaamheden goed

verlopen. Ondanks de hinder die het voor omwonenden oplevert, kijken we

tevreden terug op hoe deze zomerperiode is verlopen. Een uitgebreide

evaluatie wordt momenteel uitgevoerd.

3. Over ten goede komen aan de regio:

Op 25-7-2018 heeft de raad de resultaten op het gebied van socialreturn,

arbeidsmarktbeleid en economische effecten over de jaren

2016/2017 gehad als gevolg van de investeringen rond de zuidelijke ring.

Wanneer kan de raad het overzicht over 2018 verwachten? Aan de hand

van het eerste overzicht is een bijeenkomst belegd door o.a. de

Combinatie Herepoort. Zal bij het verschijnen van het tweede rapport

wederom een bijeenkomst worden georganiseerd voor de raad?

In de rapportage die de raad in juli 2018 heeft ontvangen is aangegeven dat

een tweede en derde meting volgen. De metingen vinden plaats in 2020

(projectinvesteringen 2018-2019) en in 2022 (projectinvesteringen 2020-

2021).

4. Over geluidswerende maatregelen Hoogkerk/Buitenhof:

Door de raad is op 18 april 2018 aan motie aangenomen die aandringt

op maatregelen die er voor zorgen dat op korte termijn een geluidsniveau

op de A7 wordt gerealiseerd dat dicht komt bij het niveau als er stil asfalt

wordt aangelegd. Voor de zomer 2018 vraagt de raad geïnformeerd te

worden. We zijn ondertussen ruim een jaar verder, verschillende malen

zijn toezeggingen gedaan over uitvoering van de motie. De meest recente

verlopen deadline was afgelopen 1 juli. Kunt u aangegeven wat de reden

is waarom de uitvoering van de motie telkens maar weer op zich laat

wachten? Kunt u nu met zekerheid een datum noemen waarop de motie

wordt uitgevoerd en zo ja wanneer is dat en zo nee waarom niet?

De moties gaan over 2 door uw raad gewenste maatregelen: het eerder

aanleggen van stil asfalt tussen Laan Corpus den Hoorn en afrit Hoogkerk en

-buiten de projectgrens- de aanleg van stil asfalt tussen de afrit Hoogkerk en

de Roderwoldewijk.

Er zijn meerdere redenen aan te wijzen waarom er nog niet is besloten over

de beide moties ten aanzien van stil asfalt. Belangrijk om te benadrukken is,

dat de gemeente geen wegbeheerder is en ons college er niet zelfstandig over

kan en wil besluiten. Beide maatregelen zijn door de gemeenteraad gewenst,

maar wettelijk gezien (nog) niet nodig. De wegbeheerder zou dit dus ook

moeten willen, er zijn meerkosten en risico’s aan verbonden en er moet

overeenstemming zijn over de dekking van de meerkosten. Gelet op alle

ontwikkelingen vraagt dit tijd, om met Rijk en provincie tot een besluit te

komen. Daar wordt op dit moment nog aan gewerkt.

Wij betreuren het voor de omwonenden dat duidelijkheid zo lang op zich laat

wachten en zetten ons in voor een snelle afronding.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen betreffende het verjagen van meeuwen, roeken en andere vogels

Lees verder

Schriftelijke vragen over de gevolgen van de uitspraak van de RvS over de PAS.

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer