Schrif­te­lijke vragen betref­fende de ombouw van de Zuide­lijke Ringweg


Geacht college,

Omdat de volgende commissiebehandeling van de ring naar verwachting pas in oktober is, willen wij u graag op deze wijze enkele vragen stellen.

1. Over nat of droog:

a. Technische navraag heeft ons geleerd dat het besluit tot de bouwwijze van de verdiepte ligging, in den natte of in den droge, pas in het najaar wordt genomen. De wethouder heeft dit in de laatste commissie bevestigd. Gezien de potentieel grote gevolgen voor de grondwaterstand in de onmiddellijke omgeving van de verdiepte ligging bij het bouwen in den droge, en hieruit voortvloeiende mogelijke gevolgen voor verzakkingen, funderingen en groen, zijn de Partij voor de Dieren, de SP en D’66 van mening dat de raad bij de besluitvorming in deze moet worden meegenomen. Bent u dat met ons eens? Zo ja, wanneer ontvangt de raad uw keuze en de daarbij behorende afwegingen?

c. Kunt u ons uitleggen op welke wijze tijdens het bouwproces en daarna de situatie rondom het Sterrebos en de rest van de omgeving van de verdiepte ligging wordt gemonitord?

2. Over de schaderegeling:

Er is bij 850 huizen een nulmeting gedaan voordat het intrillen van de damwanden begint. Aan de hand van die nulmeting wordt een eventuele schade vergoeding betaald. Beneden 10.000 euro wordt gelijk uitbetaald, daarboven handelt de verzekering het af. In hoeverre kunnen bewoners ervan uitgaan dat zij op deze regeling kunnen bouwen, als tijdens de werkzaamheden in juli en augustus zich bijv. een significante aardbeving voordoet? Of als door de werkzaamheden aan de ring het grondwaterpeil op bepaalde plekken naar beneden is gebracht en huizen hierdoor verzakken? Het is dan niet duidelijk meer of de trillingswerkzaamheden, een beving of de verlaging van het grondwaterpeil tot schade hebben geleid. Op welke wijze heeft u zich ervan verzekerd dat omwonenden in een dergelijk geval niet in een kafkaëske situatie (vergelijkbaar met de afhandeling van aardbevingsschade) terecht komen, maar op eenvoudige en snelle wijze hun schade vergoed krijgen?

3. Over ten goede komen aan de regio:

Op 25-7-2018 heeft de raad de resultaten op het gebied van social-return, arbeidsmarktbeleid en economische effecten over de jaren 2016/2017 gehad als gevolg van de investeringen rond de zuidelijke ring. Wanneer kan de raad het overzicht over 2018 verwachten? Aan de hand van het eerste overzicht is een bijeenkomst belegd door o.a. de Combinatie Herepoort. Zal bij het verschijnen van het tweede rapport wederom een bijeenkomst worden georganiseerd voor de raad?

4. Over geluidswerende maatregelen Hoogkerk/Buitenhof:

Door de raad is op 18 april 2018 aan motie aangenomen die aandringt op maatregelen die er voor zorgen dat op korte termijn een geluidsniveau op de A7 wordt gerealiseerd dat dicht komt bij het niveau als er stil asfalt wordt aangelegd. Voor de zomer 2018 vraagt de raad geïnformeerd te worden. We zijn ondertussen ruim een jaar verder, verschillende malen zijn toezeggingen gedaan over uitvoering van de motie. De meest recente verlopen deadline was afgelopen 1 juli. Kunt u aangegeven wat de reden is waarom de uitvoering van de motie telkens maar weer op zich laat wachten? Kunt u nu met zekerheid een datum noemen waarop de motie wordt uitgevoerd en zo ja wanneer is dat en zo nee waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Kirsten de Wrede Wim Koks Tom Rustebiel

Partij voor de Dieren/ SP/ D66