Schrif­te­lijke vragen betref­fende het verjagen van meeuwen, roeken en andere vogels


Geacht college,

U heeft besloten een ontheffingsaanvraag in te dienen bij de provincie voor het verjagen van roeken op een aantal “overlastlocaties”. Hierover stellen wij u graag enkele vragen. Wij willen ook graag van u weten wat u van particulier en bedrijfsmatig verjagen van vogels vindt.

Ongeveer 10000 jaar geleden begonnen jager-verzamelaars landbouwgewassen te kweken en dieren in gevangenschap te houden. De overgang naar een sedentaire levensstijl en de in aantallen stijgende populaties mensen, hebben geleid tot een zeer grote afname van wilde dieren, natuur en biodiversiteit. Die afname is zo groot dat wetenschappers wereldwijd waarschuwen voor de ineenstorting van ecosystemen en het in gevaar komen van onze voedselvoorziening en – hiermee samenhangend – de mondiale politieke stabiliteit.

In 2019 publiceerde het biodiversiteitspanel van de Verenigde Naties (IPBES) een rapport over biodiversiteit. De belangrijkste conclusie is dat de natuur wereldwijd in een ongekend snel tempo achteruit gaat. Binnen enkele decennia worden een miljoen soorten in hun voortbestaan bedreigd. Ook in Nederland is in de afgelopen honderd jaar 85 % van de oorspronkelijke diversiteit aan soorten planten en dieren verdwenen, met als gevolg het plotselinge succes van bepaalde soorten, zoals de eikenprocessierups, die minder natuurlijke vijanden heeft dan vroeger.

Je zou verwachten dat menselijke dieren inzien dat de balans zoek is en dat niet- menselijke dieren en natuur meer ruimte moeten krijgen, maar helaas is het tegendeel waar. Betreft het geen huisdieren of landbouwdieren, zijn dieren meestal vogelvrij: voor vrijwel iedere soort kan een ontheffing worden aangevraagd om ze te verjagen dan wel te doden en vaak is zelfs dat niet eens nodig. Denk bijvoorbeeld aan reeën, ganzen, vossen, muskusratten, muizen en mieren.

Er zijn thans 23 miljard kippen op aarde, met een gezamenlijke massa die groter is dan alle andere vogels op de wereld bij elkaar. Je zou kunnen zeggen dat de kip het meest succesvolle dier ter aarde is, ware het niet dat het dier zo’n rotleven heeft: het wordt op de meest goedkope manier vetgemest en na ongeveer 40 dagen gedood en opgediend in de vorm van bijvoorbeeld “hot wings” bij Kentucky Fried Chicken. De overblijfselen worden buiten weggegooid en trekken meeuwen aan, die vervolgens weer verjaagd worden door bouwgroothandel de Bauhaus: “Bauhaus gebruikt geen nepvogels maar heeft vijftien speakers op het dak staan die om de twintig minuten een hels kabaal laten horen. Het is het geschreeuw van meeuwen. ,,Het is het opgenomen geluid van meeuwen in een kooi toen er naast hen een roofvogel in een kooi werd gezet. De meeuwen beginnen dan zo te krijsen dat ze andere meeuwen waarschuwen om wég te blijven’’, zegt het hoofd interne dienst van Bauhaus.” [1]

1. In hoeverre acht u het wegjagen van meeuwen door een dergelijke geluidsinstallatie moreel acceptabel? Kunt u aangeven wat u wel en wat u niet acceptabel vindt en waarom? Bent u bereid de mogelijkheid voor een verbod op het bedrijfsmatig gebruik van vogelverschrikkers in de APV te onderzoeken?

2. In april zei “stadsecoloog Jan Doevendans” het volgende over dergelijke geluidsinstallaties: …” Die nepvogels en die herrie uit speakers verjagen niet alleen meeuwen, maar ook andere vogels… “ Volgens hem komen er steeds meer van dergelijke vogelverschrikkende zaken. In hoeverre komt dit overeen met uw bevindingen?

3. Ook particulieren gebruiken vogelverschrikkers, als ze menen dat hun slaap bedreigd wordt door broedende vogels. [2] In hoeverre acht u dit gebruik moreel acceptabel? Bent u bereid met dergelijke mensen in gesprek te gaan of een verbod op particulier gebruik voor vogelverschrikkers in de APV op te nemen? Bent u bereid die laatste mogelijkheid te onderzoeken? Zo nee, waarom niet?

4. In hoeverre acht u de vogelverschrikkers een bedreiging voor uw ecologische doelstellingen?

5. In uw brief aan de raad, die niet gedateerd en niet ondertekend is en waarin u vertelt over uw voornemen de roeken te verjagen, schrijft u niets over de hoeveelheid roeken die u wilt verjagen, de aantallen mensen die hebben geklaagd dan wel zeggen last te hebben van de roeken, of over de andere mogelijkheden die er zijn om het samenleven tussen mens en dier hier succesvoller te laten verlopen. In hoeverre heeft u zelf deze zaken goed in kaart gebracht? Wat is de afstand tussen de roeken koloniën en menselijke bewoning? Ervaren mensen het hele jaar door overlast of alleen in een korte periode? Is het mogelijk om dan bijvoorbeeld de auto of de was onder een afdakje te plaatsen? Op basis van welke feiten precies en welke alternatieven, heeft u besloten tot het verjagen van de roeken; wat zijn hier uw afwegingscriteria geweest? Kunt u ook de situatie in Noordlaren schetsen?

6. Het verjagen van roeken, dat gecombineerd wordt met een beheerplan, kost geld. Hoeveel geld gaat het verjagen van roeken de gemeente kosten? En uit welk potje gaat u dat halen? In hoeverre zou u overlast voor burgers kunnen compenseren of voorkomen met dat bedrag, zonder over te moeten gaan tot het verjagen van de roeken koloniën, waarvan u zelf al aangeeft dat dit wellicht tevergeefs is, omdat de dieren kunnen terugkeren dan wel zich elders vestigen waar mensen wederom overlast ervaren?

7. U geeft zelf aan in uw brief dat het feit dat u op deze plek roeken wilt (laten) verjagen, er waarschijnlijk toe leidt dat er nog meer bewoners komen die u zullen verzoeken iets te doen aan nabij wonende roeken. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het diervriendelijk zou zijn om te pleiten voor tolerantie jegens dieren en te zoeken naar andere oplossingsrichtingen dan verjagen, in plaats van intolerantie jegens dieren te stimuleren en ruim baan te geven?

8. In hoeverre heeft u met de klagende bewoners en organisaties die iets met vogels hebben, zoals bijvoorbeeld de Natuur- en Milieufederatie Groningen en Avifauna, in de afgelopen periode onderzocht en overlegd of er andere oplossingen waren?

9. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat er geen scherpe scheidslijn te trekken is tussen plekken voor bewoning voor niet- menselijke en menselijke dieren? En dat dit ook niet gewenst is?

10. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat wilde dieren, gezien de staat van de biodiversiteit wereldwijd en in Nederland, met de grootst mogelijke omzichtigheid behandeld moeten worden? Op welke wijze verhoudt het verjagen van roeken zich daartoe volgens u? Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de boodschap van het verjagen van roeken luidt, dat dieren minder belangrijk zijn dan mensen en dat als je last van ze hebt, je het recht hebt om daar iets aan te doen? Bent u het met ons eens dat dit een onwenselijk signaal is?

Met vriendelijke groet,

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren

[1] https://www.dvhn.nl/groningen/Meeuwen-aan-de-haal-met-kippenbouten-KFC-Groningen-overlast-op-afkluifplek-Sontplein-24319519.html

[2] https://www.dvhn.nl/groningen/Vogelverschrikvlieger-jaagt-luidruchtige-vogels-de-straat-uit-Kiek%E2%80%99m-goan-23396610.html