Schrif­te­lijke vragen over de eiken­pro­ces­sierups


Indiendatum: jul. 2019

Aan het college van B&W

Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO betreffende: het succes van de eikenprocessierups

Groningen, 1 juli 2019

Geacht college,

Er is veel te doen over de eikenprocessierups. De eikenprocessierups is de rups van de eikenprocessievlinder of eikenprocessierupsvlinder, een nachtvlinder uit de familie tandvlinders, onderfamilie processievlinders. De soort komt oorspronkelijk uit Zuid-Europa en werd sinds eind twintigste eeuw steeds algemener in België en Nederland.

Wij stellen u daar graag enkele vragen over.

  1. In hoeverre zorgen de dieren in onze gemeente voor overlast?
  2. In hoeverre deelt u de visie van sommige deskundigen dat het succes van de eikenprocessierups het gevolg is van een onbalans in de natuur, namelijk te weinig vogels en insecten, en dat door het succes van de soort de balans zich zou kunnen herstellen, doordat er nu extra veel voedsel is voor bijvoorbeeld mezen, sluipwespen en kevers?
  3. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de oorzaken voor het succes van de soort gelegen is in de afwezigheid van voldoende natuurlijke vijanden, zoals insecten en vleermuizen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze gaat u de biodiversiteit stimuleren?
  4. Bent u daarom met ons van mening dat het zaak is te zorgen voor meer vijanden, zoals bij een proef in Wapserveen met succes gebeurde? [1] Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze gaat u hier werk van maken?
  5. Bent u het met ons eens dat bestrijding, indien nodig, moet plaatsvinden op natuurlijke, ecologisch verantwoorde wijze en niet met chemische middelen, omdat het gebruik van gif door particulieren in tuinen en het gebruik van landbouwgif mede de oorzaak zijn van het verlies aan biodiversiteit en dus (deels) de oorzaak zijn van de plaag? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u de natuurvriendelijke bestrijding stimuleren?

Met vriendelijke groet,

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren

[1] https://www.destentor.nl/steenwijkerland/proef-bestrijding-eikenprocessierups-in-wapserveen-succesvol~ac0e0af6/

Indiendatum: jul. 2019
Antwoorddatum: 10 jul. 2019

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de schriftelijke vragen ex art. 38 RvO van mevrouw K. de Wrede van Partij voor de Dieren over het succes van de eikenprocessierups. De brief van de vragensteller treft u als bijlage aan.

1. In hoeverre zorgen de dieren in onze gemeente voor overlast?

In onze gemeente zijn nu 35 nesten bekend. Gezien het geringe aantal valt de overlast mee. De overlast betreft irritatie en jeuk bij mensen.

2. In hoeverre deelt u de visie van sommige deskundigen dat het succes van de eikenpreecessierups het gevolg is van een onbalans in de natuur, namelijk te weinig vogels en insecten, en dat door het succes van de soort de balans zich zou kunnen herstellen, doordat er nu extra veel voedsel is voor bijvoorbeeld mezen, sluipwespen en kevers?

Het is een bekend natuurlijk fenomeen dat bij een laag aantal natuurlijke vijanden, de prooidieren in aantallen toenemen. In hoeverre de door u benoemde onbalans hersteld kan worden door grote hoeveelheden eikenprocessierupsen is ons niet bekend.

3. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de oorzaken voor het succes van de soort gelegen is in de afwezigheid van voldoende natuurlijke vijanden, zoals insecten en vleermuizen? Zo nee, waarom niet? Zo ja , op welke wijze gaat u de biodiversiteit stimuleren?

Zie het antwoord bij vraag 2. Om de biodiversiteit te stimuleren en natuurlijke vijanden aan te trekken, hebben wij bij een aantal locaties met eikenprocessierupsen bollen gepoot en een bloemenmengsel ingezaaid. Daarnaast zorgen wij bij het (her)planten van bomen in de gemeente voor diversiteit. Er worden geen monoculturen meer aangeplant.

4. Bent u daarom met ons van mening dat het zaak is te zorgen voor

meer vijanden, zoals bij een proef in Wapserveen met succes

gebeurde? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze gaat u hier

werk van maken?

Wij zijn met u van mening dat een toename van het aantal natuurlijke

vijanden, een afname van eikenprocessierupsen tot gevolg kan

hebben. Zie verder de beantwoording van vraag 3.

5. Bent u het met ons eens dat bestrijding, indien nodig, moet

plaatsvinden op natuurlijke, ecologisch verantwoorde wijze en niet

met chemische middelen, omdat het gebruik van gif door particulieren

in tuinen en het gebruik van landbouwgif mede de oorzaak zijn van

het verlies aan biodiversiteit en dus (deels) de oorzaak zijn van de

plaat? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u de natuurvriendelijke

bestrijding stimuleren?

Wij gebruiken voor de bestrijding van onkruiden en plaagdieren geen

chemische middelen. Het bedrijf dat voor ons de bestrijding van

eikenprocessierupsen uitvoert, zuigt de rupsen op.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.