Schrif­te­lijke vragen over gasloze nieuwbouw


Indiendatum: mei 2017

Geacht college,

In Dagblad van het Noorden stond op 25 mei het artikel 'Maak haast met gasloos'1. In dit artikel staat onder andere het volgende:

De belangenclub [Natuur & Milieu] checkte bij 103 gemeenten de nieuwbouwplannen, waaronder de tien die de afgelopen jaren de meeste nieuwe woningen opleverden. Daaronder zijn de vier grote steden en Groningen, Ede, Leiden en Nijmegen.

Van de 230.000 nieuwe woningen krijgen 150.000 een gasaansluiting, een kwart wordt aangesloten op een warmtenet. Dat kan duurzaam zijn, maar het hoeft niet. Slechts 12 procent van de woningen wordt volledig duurzaam gebouwd via warmte- koudeopslag of een warmtepomp.

Omdat de Partij voor de Dieren ook van mening is dat er haast gemaakt moet worden met het gasloos maken van nieuwe woningen stellen we de volgende vragen aan het college:

 • Is het college bekend met dit onderzoek van Natuur & Milieu?
 • Zijn de genoemde aantallen in het artikel ook representatief voor Groningen?
  • Hoeveel van de nieuwe woningen in Groningen krijgen nog een gasaansluiting?
  • Hoeveel procent van de woningen in Groningen wordt volledig duurzaam gebouwd?
 • Hoe denkt het college over de, in het artikel genoemde, all-electric woningen?

Vriendelijke groeten,

Gerjan Kelder

1http://www.dvhn.nl/groningen/%E2%80%98Maak-haast-met-gasloos%E2%80%99-22241111.html

Indiendatum: mei 2017
Antwoorddatum: 21 jun. 2017

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij doen wij u ons antwoord toekomen op de door de heer G. Kelder van de fractie Partij van de Dieren gestelde vragen over gasloze nieuwbouw. De brief van de vragensteller treft u als bijlage aan.

In het onderhavig onderzoek van Natuur & Milieu wordt geconstateerd dat van de landelijk geplande woningbouw t/m 2021 nog 64% van de woningen een aansluiting op het gasnet krijgt. Dit terwijl ook is vastgesteld dat de wil bij gemeenten aanwezig is om aardgasvrije woningen te bouwen. De gemeente Groningen wordt in het rapport geduid als "energieneutraal in 2035 en vanaf 2017 nieuwbouw energieneutraal" en "hoge prioriteit". De vraag is in dit verband dan ook actueel: hoe staat Groningen, gelet op de ambitie van de stad, er nu voor?

Het antwoord daarop is genuanceerd: enerzijds kan worden vastgesteld dat er ambitieuze projecten zijn gerealiseerd en op stapel staan, dat we met Meerstad een pionier zijn wat betreft gebiedsontwikkeling met all-electric, dat we bij nieuwbouw projecten met collectieve installaties voorsorteren op geothermie, en anderzijds zien dat we met de geplande woningen in 2017 met 40% maar iets beter scoren dan het landelijk gemiddelde t/m 2021. Bij de beantwoording van de vragen komen we hierop terug met een toelichting op basis van het meerjarenprogramma.

In het rapport wordt met een procesoverzicht de voorbereidingstijd tot bouwen genoemd die in het voorbeeld 7 jaar bedraagt (gemiddeld 5 tot 10 jaar), zonder dat er verder conclusies aan worden verbonden. Toch kan de voorbereidingstijd en de looptijd van een ontwikkeling een bepalende factor zijn voor het energieconcept. Indien na het initiatief de uitgangspunten niet worden geactualiseerd dan is de kans reëel dat in een later stadium niet het vigerende beleid wordt uitgevoerd. Dit kan worden voorkomen door tussentijds, daar waar de gemeente zeggenschap heeft, afspraken over het duurzaamheidsniveau tegen het licht te houden. Op basis van de Woonvisie en de Structuurvisie Wonen 2017- 2020 gaan we voor nieuwe initiatieven uit van energieneutraal en aardgasloos. Tegen deze achtergrond beantwoorden we uw vragen als volgt.

 • Is het college bekend met dit onderzoek van Natuur & Milieu?

We hebben kennis genomen van het rapport en we delen de opvatting dat er tempo gemaakt moet worden bij aardgasloos bouwen en wonen. Concepten waarbij zonder C02 uitstoot gewoond kan worden zijn een essentiële schakel in ons streven om in 2035 een energieneutrale en aardgasloze stad te zijn. We willen daarom de warmtevraag in nieuwbouw zo duurzaam mogelijk ingevuld zien.

 • Zijn de genoemde aantallen in het artikel representatief voor Groningen?
  Hoeveel van de nieuwe woningen in Groningen krijgen nog een gasaansluiting?

Voor de beantwoording van deze vraag hebben we gekeken naar het meerjarenprogramma wonen voor de jaren 2017 t/m 2020. Voor dit jaar geeft het tamelijk nauwkeurig aan wat er opgeleverd zal worden terwijl het verder naar de toekomst een raming is omdat er projecten bij zullen komen en wegvallen. Dit levert voor 2017 getalsmatig op dat circa 40% (indicatief 600 van de 1400 woningen) gebruik zal maken van een duurzame installatie, zonder gas, waarvan circa 8% allelectric.

Voor het jaarprogramma 2018, dat zoals is aangegeven nu voor een deel nog indicatief is, verwachten we dat het percentage duurzaam zou kunnen oplopen tot circa 60 procent.

Duidelijk is dat het jaarprogramma en het duurzaamheidsniveau van de afzonderlijke projecten bepalend zijn voor het percentage. Dit neemt vooral toe wanneer voor complexen met gestapelde woningen voor een collectieve (duurzame) warmtevoorziening wordt gekozen. Tegenover deze grotere projecten en projecten op locaties met een warmtenet (bijvoorbeeld Europapark) staan kleinere projecten, in bijvoorbeeld de bestaande stad. die bijna zonder uitzondering op niveau Bouwbesluit worden gebouwd (traditioneel met gas).

Daar waar WarmteStad komt (geothermie) wordt nu al voorgesorteerd met tijdelijke installaties (Zonnelaan en Gr. Beerstraat). Meerstad is zoals bekend all-electric (en dus volledig gasloos) en dit geldt bijvoorbeeld ook voor het project Zon wonen in Paddepoel Zuid. In de laatste fase van Reitdiep ligt de situatie anders want dit is een lopend project met een gasnet. Hier wordt ingezet op energieneutraal, eventueel met gas, maar bij voorkeur zonder. We promoten en stimuleren dit maar kunnen het in formele zin niet afdwingen. Een voordeel van dergelijke energieneutrale woningen, die nu misschien nog gebruik maken van gas, is dat ze in aanleg geschikt zijn om all-electric te worden.

 • Hoeveel procent van de woningen wordt volledig duurzaam gebouwd?

All-electric woningen met zonnepanelen (zon-PV). waarbij verbruik en opwekking in evenwicht is, zijn volledig duurzaam. Op bovengenoemde locaties met all-electric worden deze woningen gebouwd. Exacte aantallen zijn voor 2018 nog niet bekend maar we denken dat het voorlopig om circa 30 a 50 woningen per jaar zal gaan.

 • Hoe denkt het college over all-electric woningen?

Met all-electric kunnen grondgebonden woningen (afzonderlijk) op tamelijk eenvoudige manier energieneutraal worden. Hiervoor is het noodzakelijk dat de woning zodanig goed geïsoleerd is/wordt dat de energievraag voor verwarming laag is (vanwege de capaciteit van de warmtepomp en de benodigde energie). De toepassing van dit concept is essentieel voor onze duurzaamheidsambitie.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer