Schrif­te­lijke vragen over opvang vogels en wilde dieren


Indiendatum: jul. 2017

Geacht college,

Faunavisie Wildcare in Westernieland vangt voor de gemeente Groningen 24 uur per dag wilde dieren en vogels op maar weigert dit, wegens geldgebrek, nog langer te doen. De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren heeft al meerdere malen haar zorgen geuit over deze problemen rondom toekomst van de opvang van wilde dieren en vogels en stelt de volgende vragen:

 1. Faunavisie heeft al eerder bij de gemeente haar zorgen geuit over de financiële situatie. Wat heeft het college met deze zorgen gedaan?
 2. Vindt het college net als wij, dat ook de gemeente verantwoordelijkheid heeft voor het welzijn van wilde dieren en vogels in de gemeente?

  Met het ‘Basisarrangement Dierennoodhulp’ verstrekt het college een bedrag aan de Dierenbescherming die op haar beurt de gelden verdeelt over de betrokken dierenhulp-instanties.
 3. Is het college met ons van mening dat het niet wenselijk is dat één van de betrokken partijen de gehele verantwoordelijkheid krijgt om dierenhulp goed te regelen omdat er verstrengeling van belangen plaats kan vinden? Graag een gemotiveerd antwoord.
 4. Om dieren uit de gemeente niet aan hun lot over te laten is volgens de PvdD een betere en meer eerlijke verdeling van geld voor dierenhulp noodzakelijk. Om die reden zou een overzicht gemaakt dienen te worden van de opvangvraag voor dieren en aan de hand daarvan de gelden worden verdeeld. Deelt het college deze opvatting?
  Zo nee: vindt het college dat het op de huidige manier goed gaat? Graag een gemotiveerd antwoord.
 5. Is het college met ons van mening dat het raadzaam is een verantwoordelijke binnen de gemeente aan te stellen die overzicht houdt over de gelden naar de organisaties?
 6. Klopt het gegeven dat de Dierenbescherming geen geld reserveert voor de opvang van wilde dieren en vogels binnen de gemeente Groningen?
  Zo ja, wat is hier de reden van?
  Zo nee, op welke manier gebeurt dit wel?
 7. De Dierenbescherming heeft de intentie om met Faunavisie in overleg te gaan om tot een oplossing te komen. Erkent het college de noodzaak om tot een oplossing te komen en zal om deze reden een afgevaardigde van de gemeente bij dit gesprek aanwezig zijn?

Vriendelijke groeten,

Gerjan Kelder
Partij voor de Dieren

Indiendatum: jul. 2017
Antwoorddatum: 19 jul. 2017

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de door de heer G. Kelder (Partij voor de Dieren) gestelde schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO over de opvang van vogels en wilde dieren.

1. Faunavisie heeft al eerder aan de gemeente haar zorgen geuit over de financiële situatie. Wat heeft het college met deze zorgen gedaan?
Stichting Faunavisie Wildcare (Faunavisie) heeft in 2015 een beroep op onze gemeente gedaan om ondersteuning voor 2016. Deze vraag hebben we beantwoord in onze brief van 8 januari 2016. In deze brief leggen we uit dat we in 2016 een overeenkomst Basisarrangement Dierennoodhulp zijn aangegaan met de Dierenbescherming. In deze overeenkomst zijn al onze wettelijke taken voor het verzorgen en opvangen van gevonden dieren en dieren in nood opgenomen. We hebben daarna aangegeven dat we daarom niet op het verzoek om ondersteuning van Faunavisie zullen ingaan. Vervolgens hebben we de Dierenbescherming gevraagd om in gesprek te gaan met Faunavisie.

2. Vindt het college net als wij, dat ook de gemeente verantwoordelijkheid heeft voor het welzijn van wilde dieren en vogels in de gemeente?
Elke gemeente in Nederland heeft wettelijke verplichtingen voor het verzorgen en opvangen van gevonden dieren en dieren in nood. Wij hechten er waarde aan dat deze dieren goed opgevangen en verzorgd worden. Daarom hebben we in onze overeenkomst met de Dierenbescherming, bovenop de 8 basisproducten uit het Basisarrangement Dierennoodhulp, ook 3 aanvullende taken (verwijderen kadavers dieren, vervoer en verzorgen dieren in het wild en opvang dieren bij huisontruimingen) opgenomen. Samen zorgen deze 11 producten voor een volledige invulling van onze wettelijkeopvang- en zorgtaken, dus inclusief de in het wild levende dieren en vogels. Hiermee nemen we onze verantwoordelijkheid voor het welzijn van wilde dieren en vogels in onze gemeente.

3. Is het college met ons van mening dat het niet wenselijk is dat één van de betrokken partijen de gehele verantwoordelijkheid krijgt om dierenhulp goed te regelen omdat er dan verstrengeling van belangen plaats kan vinden?
In 2014 hebben we het initiatief genomen om de samenwerking tussen onze dierenwelzijnspartners te bevorderen. Met diverse dierenwelzijnsorganisaties hebben we individuele- en gezamenlijke gesprekken gevoerd. Dit heeft uiteindelijk niet tot een concreet resultaat geleid. Daarom hebben we, in overleg met de dierenwelzijnsorganisaties, in 2015 besloten om dit proces te beëindigen. Vervolgens hebben we naar alternatieven gezocht voor de uitvoering van onze wettelijke taken. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het Basisarrangement Dierennoodhulp van de Dierenbescherming. Het arrangement staat voor een professionele en efficiënte uitvoering van de taken zonder versnippering of onduidelijkheid in de dienstverlening. De volledige keten aan zorg voor gevonden dieren en dieren in nood staat centraal. Voor de beheersing van de keten vinden wij het juist een voordeel dat één partij de volledige verantwoordelijkheid heeft. Wij delen uw mening dus niet.

4. Om dieren uit de gemeente niet aan hun lot over te laten is volgens de PvdD een betere en meer eerlijke verdeling van geld voor dierenhulp noodzakelijk. Om die reden zou een overzicht gemaakt dienen te worden van de opvangvraag voor dieren en aan de hand daarvan de gelden worden verdeeld. Deelt het college deze opvatting. Zo nee: vindt het college dat het op de huidige manier goed gaat?
Al meer dan 25 jaar ondersteunen we dierenwelzijnsorganisaties die onze wettelijke opvang- en zorgtaken uitvoeren. Met het Basisarrangement Dierennoodhulp hebben we een nieuwe stap gezet naar een langdurige en duurzame invulling van onze taken zonder versnippering of onduidelijkheid in de dienstverlening. De overeenkomst die we met de Dierenbescherming zijn aangegaan biedt over opvang vogels en wilde dieren de opdrachtnemer meer zekerheid dan de subsidies die we daarvoor verleenden. In de overeenkomst hebben we een vaste vergoeding per jaar opgenomen. Dit biedt de opdrachtnemer meer zekerheid dan het verstrekken van vergoedingen per transport of per opgevangen dier. We delen uw opvatting daarom niet dat de gelden verdeeld moeten worden aan de hand van de opvangvraag.

Elk jaar evalueren we de samenwerking met de Dierenbescherming en krijgen we een overzicht van het aantal transporten en opgevangen dieren. De Dierenbescherming heeft het recht om de werkzaamheden uit te besteden, maar blijft verantwoordelijk voor het resultaat. We werken nu bijna 2 jaar volgens de nieuwe overeenkomst. Door een reorganisatie bij de Dierenbescherming zijn er in korte tijd een aantal personeelswisselingen geweest. Vanzelfsprekend hebben deze wisselingen invloed gehad op de samenwerking. Maar tot nu toe zijn wij zijn tevreden over de samenwerking. We merken dat de overige dierenwelzijnsorganisaties nog moeten wennen aan de nieuwe werkwijze.

5. Is het college met ons van mening dat hel raadzaam is een verantwoordelijke binnen de gemeente aan te stellen die overzicht houdt over de gelden naar de organisaties?
Elk jaar evalueren we de voortgang van de overeenkomst met de Dierenbescherming. Van de opdrachtnemer krijgen we dan inzicht in de verdeling van de gelden. Wij denken dat het aanstellen van een extra verantwoordelijke geen toegevoegde waarde heeft.

6. Klopt het gegeven dat de Dierenbescherming geen geld reserveert voor de opvang van wilde dieren en vogels binnen de gemeente Groningen? Zo ja. wat is hier de reden van? Zo nee, op welke manier gebeurt dit wel?
De Dierenbescherming werkt volgens de overeenkomst. Daarin is het vervoer en het verzorgen van in het wild levende dieren opgenomen. Het is aan de Dierenbescherming om een passende invulling te geven aan het (laten) uitvoeren van deze taken inclusief de vergoedingen die hierbij horen.

7. De Dierenbescherming heeft de intentie om met Faunavisie in overleg te gaan om tot een oplossing te komen. Erkent het college de noodzaak om tot een oplossing te komen en zal om deze reden een afgevaardigde van de gemeente bij dit gesprek aanwezig zijn?
Zoals we hebben aangegeven bij vraag 2, hechten we er waarde aan dat gevonden dieren en dieren in nood opgevangen en verzorgd worden. Hiervoor is samenwerking in de keten tussen de dierenwelzijnsorganisaties van belang. Wij vinden het onze rol om deze samenwerking te bevorderen. Beide partijen hebben aangegeven dat ze het op prijs stellen dat een afgevaardigde van de gemeente bij het gesprek aanwezig is. Het gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden op 29 augustus 2017. Bij het gesprek was een afgevaardigde van de gemeente aanwezig. Tijdens het gesprek is afgesproken om eind september een vervolggesprek te houden.

Wij vertrouwen erop met deze brief uw vragen naar tevredenheid te hebben beantwoord.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer